Publicēts 13 janvāris 2015

Lai nodrošinātu iespējami lielāku atbalstu Latvijas zinātnisko institūtu izcilības un institucionālās attīstības veicināšanai, valdība šodien apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kas ļaus zinātniskajiem institūtiem pretendēt uz vēl papildu 1 957 788 eiro finansējumu tieši institūcijas izcilības attīstībai. Finansējums tika rasts, pārdalot naudas atlikumu no IZM koordinētajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)  aktivitātēm, kur projektu atlase jau noslēgusies.

Līdz ar to ERAF  100% finansētajā aktivitātē “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” līdzšinējo 9,9 miljonu eiro vietā būs pieejams  ERAF līdzfinansējums 11 869 433 eiro apmērā, ko veido plānotais zinātniskās izcilības attīstības atbalsta finansējums 4 457 788 eiro apmērā līdzšinējo 2, 5 milj. eiro  vietā   un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalsta finansējums 7 411 645 eiro apmērā.

Noteikumi par minētās aktivitātes īstenošanu paredz, ka atbalsts tiks sniegts zinātnisko  institūtu  attīstības stratēģiju izstrādei, ietverot pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu. Finansējumu varēs izmantot arī sadarbības  pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devēju pārstāvjiem, zinātnisko institūciju resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei, kā arī attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Pēc šodien Ministru kabineta (MK) noteikumos apstiprināto grozījumu spēkā stāšanās  IZM nekavējoties uzsāks projektu iesniegumu atlasi. Noteikumi paredz, ka zinātniskās institūcijas tiks uzaicinātas izstrādāt un iesniegt projektus ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā, viena projekta maksimālajai attiecināmo izmaksu kopsummai nepārsniedzot  4 000 000 eiro.

Projekta iesniedzēji varēs būt tikai tās  Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskā institūcijas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā novērtētas ar „4” vai „5”, kā arī augstskolas, kuru  pētnieciskās struktūrvienības zinātnes ārējā novērtējumā novērtētas ar „4” vai „5”.

Ministru kabineta noteikumu projektu “ Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.729 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība”” skat.: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40345366&mode=mk&date=2015-01-13