Publicēts 25 februāris 2016

Lai novērstu prasmju trūkumu un neatbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām, izglītības iestādēm jākļūst atvērtākām un aktīvi jāiesaistās partnerībās ar uzņēmumiem un citiem sadarbības partneriem, 24.februārī, tiekoties ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē, uzsvēra valstu izglītības ministri.

Sanāksmē ES dalībvalstis un Eiropas Komisija diskutēja par turpmāk nepieciešamajiem pasākumiem, kas šī mērķa sasniegšanai veicami dalībvalstīs un ES līmenī. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa akcentēja Latvijas pieredzi izglītības iestāžu un uzņēmumu, nozaru sadarbībā profesionālajā izglītībā, izstrādājot profesiju standartus, mācību saturu un eksāmenus, kā arī nodrošinot prakses, un uzsvēra arī nepieciešamību nodrošināt atbalsta instrumentus un mehānismus mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai palīdzētu tiem veidot sadarbību ar izglītības iestādēm, kā arī sekmēt mācīšanos darba vietā.

Diskusijas rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot Jauno prasmju programmu Eiropai, kuras priekšlikumu Eiropas Komisija plāno publicēt 2016.gada maijā.
Sanāksmē tika apstiprināta arī Padomes rezolūcija par sociālekonomiskās attīstības un iekļautības sekmēšanu ES ar izglītības palīdzību – izglītības un apmācības ieguldījums 2016.gada Eiropas pusgadā. Tajā uzsvērta mērķtiecīgu un efektīvu reformu un investīciju nozīme izglītībā, nepieciešamība stiprināt sadarbību ar darba devējiem, sociālajiem partneriem un jaunatnes jomu, kā arī novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un sociālo atstumtību.

Sanāksmes noslēgumā izglītības ministri izvērtēja paveikto, īstenojot Parīzes deklarācijā ietvertās apņemšanās, kā arī dalījās pieredzē par pilsoniskās izglītības nozīmi un izglītības satura aspektiem, skolotāju lomu un nepieciešamo sagatavotību, kā arī plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi.

Reaģējot uz traģiskajiem notikumiem Francijā un Dānijā, Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā, 2015.gada 17.martā, ES Izglītības ministru neformālajā sanāksmē Parīzē tika pieņemta „Deklarācija par pilsoniskuma un kopīgo vērtību — brīvības, iecietības un nediskriminācijas — veicināšanu ar izglītības palīdzību” (Parīzes deklarācija). Tā nosaka jomas, kurās ir svarīga aktīva un izvērtēta rīcība gan nacionālā un reģionālā, gan Eiropas līmenī, lai stiprinātu kopējās Eiropas vērtības, cieņu citam pret citu un veidotu tolerantu un atbildīgu sabiedrību.