Publicēts 29 marts 2016

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi noteikumu projektu, kas turpmāk nodrošinās vienmērīgu speciālās izglītības iestāžu - attīstības centru izvietojumu visās Latvijas plānošanas reģionu teritorijās. Tādējādi bērniem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēs, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem tiks nodrošinātas vienādas iespējas saņemt konsultatīvu un metodisku atbalstu kvalitatīvas iekļaujošas izglītības īstenošanai.

Šobrīd speciālās izglītības attīstības centra statuss piešķirts deviņām speciālās izglītības iestādēm, taču to sadalījums pa visu Latviju ir nevienmērīgs. Tāpat katrā plānošanas reģiona teritorijā nav nodrošināts visu speciālās izglītības programmu veidu piedāvājums. Jaunie noteikumi paredz katrā plānošanas reģiona teritorijā izveidot ne vairāk kā divus centrus, bet Rīgas plānošanas reģiona teritorijā - ne vairāk kā četrus. Saskaņā ar noteikumiem speciālā izglītības iestāde savā darbībā specializējas vismaz divos atšķirīgos izglītojamo attīstības traucējumu veidos (tie ir - redzes, dzirdes, fiziskās attīstības traucējumi, somatiskās saslimšanas, valodas, mācīšanās, garīgās veselības, garīgās attīstības un smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi).
Lai speciālās izglītības iestāde pretendētu uz attīstības centra statusu, tai jāatbilst arī vairākiem citiem kritērijiem - jānodrošina agrīna speciālo vajadzību diagnostika pirmsskolas vecuma bērniem, jākonsultē citu izglītības iestāžu izglītojamie ar speciālām vajadzībām, viņu vecāki un pedagogi. Ir jāizstrādā mācību vai metodiskie atbalsta materiāli, jāorganizē informatīvi izglītojoši pasākumi par iekļaujošo izglītību. Savukārt pētniecības jautājumos izglītības iestādei jāsadarbojas ar augstskolām, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas.

Kā mērķgrupas speciālo vajadzību diagnosticēšanai un konsultatīvā atbalsta sniegšanai noteikumu projektā iekļauti gan izglītības iestādēs integrētie bērni ar speciālām vajadzībām, gan bērni līdz obligātajam pirmsskolas vecumam.

IZM izstrādātais noteikumu projekts palielinās metodiska un konsultatīva atbalsta pieejamību un veicinās iekļaujošās izglītības principa īstenošanu, kas īpaši uzsvērts gan Latvijas ilgstpējīgas attīstības stratēģijā, gan nozīmīgākajā izglītības politikas plānošanas dokumentā - Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam.

2015./2016. mācību gadā kopējais skolēnu ar speciālajām vajadzībām skaits valstī ir 11 846 bērni, kas ir 5,84% no kopējā skolēnu skaita. No tiem vispārējās izglītības iestādēs integrēti 38,72%, kuri mācās gan vispārējās, gan speciālās izglītības programmās.

MK noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu" šodien, 2016.gada 29.martā, apstiprināts valdības sēdē. Ar noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40382021&mode=mk&date=2016-03-29