Publicēts 19 janvāris 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir uzsākusi bāzes finansējuma piešķiršanu zinātniskajām institūcijām 2015.gadam. Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem IZM un citu ministriju pārziņā esošajiem valsts zinātniskajiem institūtiem 2015.gadā tiks piešķirti 18 381 165 eiro.

Par 1 286 918 eiro tiks nodrošināta vienota akadēmiskā tīkla uzturēšana. Akadēmiskais tīkls savieno galvenos pētniecības un izglītības centrus un nodrošina pilnvērtīgu un efektīvu Latvijas pētnieku iesaisti globālajā Eiropas un pasaules zinātniskajā telpā un zinātniskajā komunikācijā. Par 940 946 eiro tiks iegādāta Thomson Reuters “Web of Science” datubāze 2015. un 2016. gadam, savukārt 2 206 564 eiro ir paredzēti PVN atmaksai zinātnisko institūtu īstenotajos 7. ietvarprogrammas projektos, kas paredz atbalstu starptautiskajai sadarbībai zinātnē un tehnoloģijās.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1316. “Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” no 2015.gada 10% no zinātniskajām institūcijām piešķirtā finansējuma tiek novirzīti tām zinātniskajām institūcijām kuras 2013.gadā veiktajā zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtējumā ir saņēmušas vērtējumu “4” vai “5”. Atbilstoši izvērtējumam šie institūti ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, LU Cietvielu fizikas institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Elektronikas un datorzinātņu institūts, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR", LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kā arī atsevišķas Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Ventspils Augstskolas struktūrvienības.

2014. gada beigās ir noslēgts līgums ar Thomson Reuters par “Web of Science” datubāzes iegādi valsts zinātniskajām institūcijām, kuras saņem zinātnes bāzes finansējumu. Pieejas nodrošināšana zinātniskajām datu bāzēm ir viens no zinātnes darbības un starptautiskās konkurētspējas uzlabošanas priekšnoteikumiem.

Tām zinātniskajām institūcijām, kas ir augstskolas vai to dibināti zinātniski institūti, zinātnes bāzes finansējums tiek piešķirts vienotā piešķīrumā ar budžeta vietu finansējumu studiju nodrošinājumam.