Publicēts 05 aprīlis 2016

Iesaistoties Eiropas kopējās pētniecības telpas aktivitātēs, Latvijas zinātniskajām institūcijām būs iespēja izmantot Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūras, darboties nozīmīgos pētniecības projektos un radīt jaunas inovācijas, kas ir viens no priekšnoteikumiem ekonomiskās izaugsmes veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai Latvijā.

Šodien, 2016.gada 5.aprīlī, valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos”. Tas paredz nodrošināt Latvijas pārstāvību un Latvijas zinātnisko institūciju piesaisti vairākos Eiropas pētniecības infrastruktūru ceļvedī iekļautajos Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcijos.

ESFRI ir Eiropas Padomes izveidots stratēģisks instruments, lai veicinātu zinātnisko integrāciju Eiropā. Tā mērķis ir paaugstināt Eiropas zinātnes kvalitāti, novērst Eiropas pētniecības infrastruktūru sadrumstalotību, uzlabojot pētnieciskās darbības efektivitāti un piekļuvi pētniecības infrastruktūrām, kuras ietilpst Eiropas pētniecības infrastruktūru ceļvedī. Latvija ir ESFRI dalībniece, taču līdz šim nav iesaistījusies nevienā no ESFRI infrastruktūru konsorcijiem. Līdz ar to Latvijas zinātniskajām institūcijām nav bijis iespēju piedalīties kopīgajos pētniecības projektos un izmantot ESFRI ceļvedī iekļauto pētniecības infrastruktūru – zinātniskās iekārtas un instrumentu komplektus, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru un citus līdzekļus augstvērtīgu pētījumu veikšanai.
ESFRI ceļveža izstrāde ir nepārtraukts pilnveidošanas process, pirmo reizi ceļvedi izveidoja 2006.gadā ar 35 Eiropas pētniecības infrastruktūru projektiem. ESFRI 2016.gada ceļvedis aptver jau 50 Eiropas zinātniskās pētniecības infrastruktūru. Latvija izvirzījusi mērķi nodrošināt dalību vairākos konsorcijos, piemēram, biobankas un biomolekulāro resursu pētniecības infrastruktūrā, Eiropas augstākā līmeņa infrastruktūrā pētniecības atklājumu praktiskai izmantošanai medicīnā un citos. Šī iesaiste veicinās Latvijas zinātnisko institūciju starptautisko sadarbību un integrāciju Eiropas pētniecības telpā, kā arī nodrošinās piekļuvi Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūrām, pretendējot uz dažādu ES programmu atbalstu.

Latvijas dalībai ESFRI ceļvedī minētajos konsorcijos un platformās nepieciešamo finansējumu paredzēts piešķirt no IZM valsts budžeta apakšprogrammas “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās”. Paredzamā dalības maksa 2016.gadā ir 266 000 eiro, 2017.gadā - 339 000 eiro.

Ar šodien valdības sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par Latvijas dalību Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) Eiropas pētniecības infrastruktūru Ceļa kartes konsorcijos” var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40385056&mode=mk&date=2016-04-05