Publicēts 07 aprīlis 2016

Pieaug Latvijas izglītības īstenotāju un uzņēmēju interese un izpratne par darba vidē balstītām (DVB) mācībām. Tas secināts 2015.gada nogalē un 2016.gada sākumā notikušajā diskusiju un semināru ciklā. Piecas apaļā galda diskusijas, četri reģionālie un viens nacionāla līmeņa seminārs Rīgā notika ar Starptautiskās darba devēju organizācijas (ILO) ekspertu piedalīšanos. Pasākumus organizēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) ES ERASMUS+ programmas projekta „Nacionālās iestādes māceklībai: Darba vidē balstītas mācīšanās ieviešana Latvijā, Lietuvā un Igaunijā” (DVB Balt projekts) ietvaros. 

DVB Balt projekta kopējais mērķis ir veicināt profesionālās izglītības reformas Baltijas valstīs, īpaši akcentējot DVB mācības. Katrai Baltijas valstij ir savi individuāli sasniedzamie projekta mērķi. Latvijai tie ir saistīti ar konceptuālu pieeju izstrādi DVB mācību tiesiskā ietvara izveidei, DVB mācību popularizēšana un plaša spektra partneru – izglītības iestāžu, ministriju, vietējo pašvaldību, sociālo partneru, uzņēmēju u.c. - iesaiste DVB mācību ieviešanai Latvijā.
DVB Balt projekta ietvaros īstenotās apaļā galda diskusijas un semināri tika mērķtiecīgi virzīti, lai ar dažādām mērķa grupām diskutētu un skaidrotu IZM konceptuālās pieejas un topošo tiesisko ietvaru DVB mācību jomā valstī.
Projekta ietvaros rīkoto apaļā galda diskusiju mērķis bija pārrunāt IZM un ekspertu grupas izstrādātās konceptuālās pieejas, konsultāciju rezultātā veicot nepieciešamās korekcijas pirms šo pieeju prezentēšanas plašākai auditorijai nacionālajā un reģionālajos semināros. Diskusiju gaitā izkristalizējās galveni semināros apspriežamie jautājumi:

1) DVB mācību un prakses kopīgās un atšķirīgās iezīmes;

2) DVB mācību īstenošanas praktiskie aspekti (profesionālās izglītības iestādes, uzņēmēja un izglītojamā uzdevumi, tiesības un pienākumi saistībā ar IZM izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu par DVB mācību īstenošanas kārtību) un ES Fondu potenciālais ieguldījums DVB mācību atbalstam, t.sk. uzņēmēju motivācijai.

Apaļā galda diskusijās kopā piedalījās 71 dalībnieks – ministriju un aģentūru pārstāvji, izglītotāji, uzņēmēji, sociālie partneri. Sarunu rezultāts ļāva veidot saturiski jēgpilnus seminārus, kas notika Ogrē, Daugavpilī, Valmierā un Ventspilī un Rīgā, kopā pulcējot 331 dalībnieku. 

Mācību materiālus semināru dalībniekiem izstrādāja DVB Balt projekta Vadības grupas nominēti eksperti IZM valsts sekretāres vietnieces – Izglītības departamenta direktores Evijas Papules vadībā - IZM darbinieki, gan Valsts izglītības satura centra, LDDK un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Pusgada laikā vairāk nekā 10 sanāksmēs eksperti izstrādāja DVB tiesiskā ietvara konceptuālās pieejas, kuras regulāri tika apspriestas un saskaņotas DVB Balt projekta vadības grupas sēdēs.

Nacionālā līmeņa seminārā Rīgas Valsts tehnikumā piedalījās un prezentāciju sniedza arī Starptautiskās darba devēju organizācijas eksperti Michael Axmann un Marta Makhoul. Kā vēlāk sarunā ar Izglītības ministrijas valsts sekretāri Līgu Lejiņu atzina ILO eksperti: “Bijām pārsteigti par progresu, ko Latvijas tik īsā laika posmā sasniegusi DVB mācību jomā.” ILO eksperti atzinīgi novērtēja Latvijā precīzi formulēto DVB mācību politiku un izstrādātās konceptuālās pieejas, topošo tiesisko regulējumu, labo sadarbību ar sociālajiem partneriem un citām ministrijām, kā arī uzņēmēju iesaisti DVB pieeju izstrādē valstī. ILO eksperti arī pauda savu gatavību un ieinteresētību turpmākai sadarbībai ar Latviju DVB jomā, jo saskata šeit lielu attīstības potenciālu.

Darba vidē balstītas mācības pašlaik ir augsta līmeņa profesionālās izglītības prioritāte IZM darbā. Pirmās iestrādes šajā jomā tika veiktas jau 2013. gadā,- pēc tam, kad Latvija 2012. gadā kopā ar citām septiņām Eiropas Savienības valstīm Berlīnē parakstīja memorandu par sadarbību profesionālajā izglītībā Eiropā. 2013./2014. mācību gadā sešas profesionālās izglītības iestādes brīvprātīgi iesaistījās IZM īstenotā DVB pilotprojektā, pieaicinot līdzdarboties uzņēmējus – sadarbības partnerus prakšu īstenošanā. Pateicoties IZM mērķtiecīgai politikai un sadarbībai ar citām ministrijām, sociālajiem partneriem un nozaru pārstāvjiem, jau pēc trīs gadiem tika gūti ievērojami panākumi. 2015. gada 15. maijā stājās spēkā grozījumi Profesionālās izglītības likumā, kas noteica DVB mācības kā profesionālās izglītības īstenošanas formu un konkretizēja nozaru ekspertu padomju lomu DVB mācību īstenošanā.

Par semināru kvalitāti un nozīmīgumu liecina dalībnieku augstais novērtējums. Vairāk nekā 95 procenti dalībnieku tēmas aktualitāti, prezentāciju kvalitāti, iespēju gūt atbildes uz jautājumiem un semināru vispārējo noderīgumu novērtēja kā labu vai ļoti labu. Arī individuālās sarunās tika teikti atzinīgi vārdi par semināru laikā sniegtajiem skaidrojumiem un produktīvo diskusiju.

Semināru organizācijā piedalījās un nozīmīgu ieguldījumu sniedza:

Organizatori:

Evija Papule, darba grupas vadītāja, IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore,
Inta Šusta, IZM Izglītības departamenta direktora vietniece,
Ilze Buligina, DVB Balt projekta koordinatore, IZM Izglītības departamenta vec. eksperte,
Anita Līce, ekspertu grupas vadītāja (LDDK),
Dzintra Mergupe-Kutraite, darba grupas koordinatora asistente, IZM Izglītības departamenta vec.referente,

 

eksperti:

Anita Depkovskai (IZM),
Sarmīte Valaine (VISC),
Ruta Porniece (LABS),
Jolanta Vjakse (LDDK),
Inga Šikova (RVT),
Alvis Vagulis “HansaMatrix",

 

kā arī:

Linda Rieksta (LDDK),
Ilze Brante, Ogres tehnikuma direktore,
Ilze Ostrovska, Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore,
Egils Spuriņš, Valmieras tehnikuma direktors,
Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece,
Kristīne Vāgnere, Ventspils tehnikuma direktore,
Dagnija Vanaga, Rīgas Valsts tehnikuma direktore,
Janīna Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore,

un uzņēmēji:

Ieva Bečere, “Poligrāfijas asociācija”,
Doloresa Volkopa, “Valmieras stikla šķiedra”,
Simona Groša, “Bucher Municipal”.