Publicēts 26 aprīlis 2016

IZM26042016Īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāti, turpmāko sešu gadu laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno veikt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstoša profesionālās izglītības satura reformu, nodrošinot profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas prasībām.
Šodien, 2016.gada 26.aprīlī, valdībā apstiprinātais Ministru kabineta noteikumu projekts par profesionālās izglītības atbilstības nodrošināšanu Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai paredz aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju.

Kopumā projekta īstenošanā tiks ieguldīti 12,9 mil. eiro,  no kuriem 11 milj. eiro ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinasējums, bet  1, 9 milj. eiro - valsts budžeta  investīcijas. Projekta laikā tiks izstrādāti 160 profesiju standarti un profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, kā arī 184 modulārās profesionālās izglītības programmas. Plānots izdot 80 mācību līdzekļu,  tai skaitā digitālos, un atbilstoši Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūrai izveidot  210 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu.

Satura reforma paredz ieviest vienotu kvalifikācijas pārbaudījumu sistēmu, stiprināt nozaru atbildību par kvalifikācijas piešķiršanu un veicināt ar darbu saistītu mācīšanās procesu. Tāpēc, saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem, projektu ciešā sadarbībā īstenos Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests un sadarbības partneri - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome.
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm, turpmākajos gados vislielākās problēmas atrast darbu būs iedzīvotājiem bez profesionālās kvalifikācijas. Tāpēc IZM meklē kompleksus risinājumus profesionālās izglītības pievilcības un atbilstības darba tirgus prasībām sekmēšanai, jau vairākus gadus īstenojot profesionālās izglītības reformu. Tās laikā tiek veikta profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija un materiāli tehniskā nodrošinājuma modernizācija, profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu tālākizglītība un profesionālā pilnveide, kā arī profesionālās izglītības satura reforma.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40358108&mode=mk&date=2016-04-26