Publicēts 03 maijs 2016

Ministru kabineta sēdē 3.maijā valdība apstiprināja “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plānu 2016.-2020.gadam”. Plāns ir priekšnoteikums vienotas un ilgtspējīgas pieaugušo izglītības sistēmas izveidei.

Veidojot plānu, ir ņemtas vērā gan reģionālās vajadzības, gan vidējā termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes. Plāna mērķis ir izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšana iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, iepriekšējās izglītības, dzīves vietas, ienākumu līmeņa, etniskās piederības, funkcionāliem traucējumiem un citiem faktoriem.

Tajā precīzi iezīmētas atbildības jomas un nozaru politiku mijiedarbība, nosakot ministriju funkciju sadalījumu starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM),  Ekonomikas ministriju (EM) un Labklājības ministriju (LM).

IZM kompetencē būs nodarbināto kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalifikācija, LM pārraudzīs bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū atbilstoši īstermiņa darba tirgus prognozēm un darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautām personām, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, bet EM veiks darba tirgus analīzi un izstrādās darba tirgus vidējā termiņa un ilgtermiņa prognozes.

Lai novērstu atbildību un funkciju sadrumstalotību, ir paredzēts izveidot pieaugušo izglītības pārvaldības padomi. Iekļaujot padomes sastāvā pieaugušo izglītībā iesaistīto ministriju un citu organizāciju pārstāvjus, sistēmai būs vienota pārraudzība.

IZM šī plāna īstenošanai piesaistīs ES struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda speciālā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” (SAM 8.4.1.) finansējumu 27 milj. eiro apmērā un sadarbosies ar pašvaldībām. Aktuālā informācija par profesionālās pilnveides, tālākizglītības vai neformālās izglītības programmu apguves iespējām būs pieejama mājaslapā www.muzizglitiba.lv un www.viaa.gov.lv
    
Plāna projekts “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāns 2016. – 2020.gadam” ir izstrādāts, ņemot vērā Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanas plāna izpildi un sasaisti ar citiem nacionālās politikas plānošanas un starptautisko vadlīniju dokumentiem.
Ar “Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa ieviešanas plāna 2016. – 2020.gadam” projektu var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40362626&mode=mk&date=2016-05-03