Publicēts 03 maijs 2016


Šodien, 2016.gada 3.maijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto MK noteikumu projektu, kas paredz ES fondu atbalstu profesionālās izglītības iestāžu labākai pārvaldībai un personāla profesionālās kompetences pilnveidei. Šim mērķim kopējais plānotais finansējums ir 6,5 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 5,5 milj. eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums gandrīz 1 milj. eiro.

Laikā, kad ievērojamas investīcijas tiek ieguldītas skolu infrastruktūrā, profesionālo izglītības programmu satura modernizācijā un aprīkojuma iegādē, profesionālo izglītības iestāžu direktoru, viņu vietnieku un citu administrācijas pārstāvju kompetence un stratēģiskā vadība ir viens no atslēgas jautājumiem, lai veiktie ieguldījumi tehnoloģijās un infrastruktūrā sniegtu to atdevi, ko sabiedrība un darba devēji sagaida. Lielu ieguldījumu šā mērķa sasniegšanā dos valdībā atbalstītais lēmums plānoto ES fondu finansējumu izmantot profesionālo skolu pedagogu tālākizglītībai. Pedagogi varēs stažēties uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jaunajiem skolotājiem būs iespēja piedalīties mentoringa procesos, lai praktiski veidotu savas pedagoģiskās un vadības prasmes. Nozaru pārstāvjiem plānoti pasākumi profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas un eksaminācijas procesa pilnveides nodrošināšanai.


Profesionālo skolu pārvaldībai atbalsts paredzēts no 2016.gada otrās puses līdz 2022.gada beigām. Plānots, ka projekta noslēgumā Eiropas Sociālā fonda atbalstu mācībām un profesionālajai pilnveidei būs saņēmuši 5775 profesionālajā izglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amata meistari, administrācijas un nozares pārstāvji.

Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs, nodrošinot vienotu sistēmisku pieeju mācību un stažēšanās procesam, kā arī vienādas iespējas visu Latvijas reģionu profesionālajā izglītībā iesaistītajam personālam paaugstināt savu kompetenci un praktiskās iemaņas.

Noteikumu projekts ”Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanas noteikumi” pieejams šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40366091&mode=mk&date=2016-05-03