Publicēts 03 maijs 2016


2017.gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno uzsākt Eiropas Savienības fondu finansētu aktivitāti, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pamet mācības, neiegūstot profesiju un pilnvērtīgi neiesaistoties darba tirgū. Dažādu preventīvu pasākumu īstenošanā līdz 2022.gada beigām paredzēts ieguldīt 39,8 milj. eiro, tajā skaitā ESF līdzfinansējums ir 33,8 milj. eiro.


Plānotie preventīvie pasākumi paredz gan tiešu atbalstu bērniem un jauniešiem, gan arī sistēmas izveidi priekšlaicīgi mācības pārtraukušo mazināšanai. Vispārējās izglītības iestāžu 5. līdz 12.klašu skolēniem, kā arī profesionālās izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursa audzēkņiem plānots nodrošināt individuālo plānu izstrādi un īstenošanu priekšlaicīgas mācības pārtraukšanas risku mazināšanai. Riska grupā esošajiem bērniem un jauniešiem tiks piesaistīti mentori, nodrošinātas speciālistu konsultācijas, papildu nodarbības, kā arī materiālais atbalsts izglītības pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai. Aktivitātes īstenošanu plānots uzticēt Izglītības kvalitātes valsts dienestam sadarbībā ar novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Lai rastu vienotus risinājumus priekšlaicīgi mācības pametušo un izglītību neieguvušo skaita samazināšanai, IZM uzsver nepieciešamību veidot un stiprināt sadarbību ar vietējām pašvaldībām, sabiedriskām un nevalstiskajām organizācijām, jo īpaši reģionāla un nacionāla līmeņa jauniešu organizācijām, sporta un kultūras apvienībām, jaunatnes lietu speciālistiem, sociālajiem un krīzes atbalsta dienestiem un citiem iesaistītajiem. Būtiska loma mērķa sasniegšanā būs arī citu IZM īstenoto aktivitāšu rezultātā - uzlabojot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, palielinot modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu, attīstot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu, kā arī palielinot karjeras atbalstu jauniešiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.


Šodien, 2016. gada 3.maijā, IZM sagatavotais konceptuālais ziņojums "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu" tika izskatīts valdībā. Ziņojums ir balstīts uz vairākiem pētījumiem un informācijas analīzi par situāciju Latvijā, izmantojot Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Centrālās statistikas pārvaldes datus.


Ar ziņojumu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40373519&mode=mk&date=2016-05-03