Publicēts 20 maijs 2016

Šodien Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rīkoja semināru, lai pārrunātu vakar publicētā (OECD) ziņojuma “Izglītība Latvijā” rezultātus. Seminārā tika skatītas ar vidējo un pirmsskolas izglītību saistītās OECD rekomendācijas, kā arī pasākumi, kas Latvijā jau tiek realizēti izglītības reformas gaitā. Seminārā piedalījās sociālie partneri, iesaistītās institūcijas un citi interesenti.

“Latvijas izglītības politikas vadmotīvs un virsuzdevums ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei, atklājot sanāksmi,” teica IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa. “Pieeja starptautiski salīdzināmiem datiem par skolēnu mācību sasniegumiem un OECD analītiskajiem ziņojumiem sekmē izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību un veicina uz pierādījumiem balstītas izglītības politikas veidošanu. Tā ir arī iespēja mācīties no risinājumiem citviet un analizēt kolēģu pieņemto lēmumu un attīstības rezultātu.”

OECD savā ziņojumā augstu vērtēja Latvijas izglītības politikas virzību, vienlaikus norādot jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, tai skaitā pedagogu atalgojuma sistēmas, profesionālās pilnveides un kvalitātes novērtēšanas sistēmas uzlabošana, augstākās izglītības kapacitātes sakārtošana atbilstoši demogrāfijas, sociālajām un darba tirgus vajadzībām, kā arī jauna mācību satura izstrāde vispārējā izglītībā un citi ieteikumi.

Veidojot pāreju uz mācīšanās rezultātos balstītu izglītību, Latvijas izglītības satura eksperti seko OECD īstenotajam projektam „Izglītība 2030”. OECD veiktais pētījums „Par pedagogu darba samaksas sistēmu Latvijā” tika izmantots pedagogu finansēšanas modeļa pilnveidē, par ko šobrīd aktīvi diskutē iesaistītās puses un sociālie partneri. OECD rekomendācijas izglītības politikas attīstībai lielākoties saskan ar IZM jau uzsāktajām reformām un izvirzītajām politikas prioritātēm, kas ir noteiktas Saeimā apstiprinātajās Izglītības attīstības pamatnostādnēs, Viedās specializācijas stratēģijā un precīzi akcentētas Valdības rīcības plānā: OECD un Pasaules Bankas izstrādātais zinātnisko institūciju finansēšanas trīs pīlāru modelis, skolu tīkla sakārtošana, pedagogu profesionālās pilnveides iespēju un kvalitātes kontroles sistēmas uzlabošana, profesionālās izglītības prestiža celšana un iekļaujošās izglītības nodrošināšana ir IZM dienas kārtībā šodien un arī tuvākajā laikā.

Seminārā uzstājās OECD Izglītības un prasmju direktorāta Politikas ieteikumu un īstenošanas nodaļas vadītājs Ričards Jelands (Richard Yelland), nodaļas analītiķis Marko Kols (Marco Kools) un Agrīnās bērnības un skolu nodaļas politikas analītiķe Klēra Šebridža (Claire Shewbridge). Par aktualitātēm Latvijas izglītības politikas īstenošanā runāja valsts sekretāre Līga Lejiņa, valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule un valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja.

OECD semināra programma (.doc)

Pirmsskolas izglītība Latvijā. IZM prezentācija (.pdf)

Izglītības politikas prioritātes un veicamās reformas izglītībā. IZM prezentācija (.pdf)

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide Latvijā (.pdf)

Improving education in Latvia. Meeting the challenge. OECD report by Richard Yelland. (.pdf)

Improving Access, Quality and Equity at ECEC. OECD by Marco Kools. (.pdf)

OECD Reccomendations to develop coherent evaluation and assessment network by Claire Shewbridge (.pdf)