Publicēts 30 maijs 2016

Šodien un rīt, 30.un 31.maijā, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa Briselē piedalās ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru sanāksmē. Tajā plānots apstiprināt vairākus svarīgus ES Padomes secinājumus saistībā ar radikalizācijas novēršanu, mediju pratības un kritiskās domāšanas attīstīšanu izglītībā, kā arī par labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos.

“Laikā, kad visā pasaulē notiek uzbrukumi demokrātiskajām vērtībām, valstīm kopīgiem spēkiem jācenšas risināt galvenos radikalizācijas cēloņus, veidojot kultūru toleranci mūsu sabiedrībā. Jauniešiem šajos procesos ir ļoti būtiska loma, tāpēc Latvija atbalsta nepieciešamību īpaši izglītot un apmācīt jaunatnes darbiniekus, jaunatnes organizācijas un jauniešu centru pārstāvjus, nodrošinot viņiem mācības un pieredzes apmaiņas pasākumus par radikalizācijas jautājumiem un sociālo iekļaušanu,” uzsver IZM valsts sekretāre L.Lejiņa.

Ministru sanāksmē plānots apstiprināt Padomes secinājumus par jaunatnes sektora ieguldījumu integrētā starpsektoru pieejā jauniešu vardarbīgas radikalizācijas novēršanai un izskaušanai. Plānota arī ministru diskusija par to, kā jaunu iniciatīvu un atbalsta pasākumu plānošanā veiksmīgāk iesaistīt tieši jaunatnes organizācijas un NVO, lai nodrošinātu jauniešu interešu pārstāvniecību un dalību lēmumu pieņemšanas procesā. Latvija uzsver, ka šajos procesos nozīmīga ir nozaru sadarbība projektu īstenošanā pašvaldībās, tādējādi veicinot jauniešu piederības sajūtu un identitātes veidošanos.

Izglītības jomā plānots apstiprināt Padomes secinājumus par mediju pratības un kritiskās domāšanas attīstīšanu izglītībā. Latvija Padomes secinājumu pieņemšanu un tajā paustās apņemšanās visciešākajā veidā saista ar uzsākto darbu pie kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura izstrādes un pakāpeniskas tā ieviešanas. L.Lejiņa uzsver, ka atzinīgi vērtējams Padomes secinājumos izteiktais aicinājums sniegt atbalstu pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem sākotnējā izglītībā un profesionālajā pilnveidē, tādējādi attīstot skolotāju digitālo kompetenci un pedagoģiskās prasmes.

Sanāksmē ministri plāno diskutēt arī par augstākās izglītības modernizācijas programmas īstenošanu Eiropā, pārrunājot dalībvalstīm aktuālos augstākās izglītības modernizācijas jautājumus. Latvija uzsver, ka augstākās izglītības sniegtajām prasmēm jāatbilst ne tikai darba tirgus prasībām, bet jāspēj radīt arī tādas zināšanas, kas ļauj modelēt un pārvaldīt nozaru un zināšanu attīstību nākotnē.

Sporta jomā sanāksmē plānots apstiprināt secinājumus par integritātes, pārredzamības un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos. Secinājumi saistīti ar starptautiskiem sporta pasākumiem, ko rīko viena vai vairākas valstis, reģioni vai pilsētas un kurus apmeklē starptautiskas delegācijas, tiem raksturīga liela plašsaziņas līdzekļu uzmanība, vairāki tūkstoši apmeklētāju un tādi pasākumi nereti norisinās vairākas dienas pēc kārtas. Ietvars ļauj nošķirt uz relatīvi mazāka mēroga sporta pasākumiem attiecināmas prasības, kuras ievērojot iespējams uzlabot visu iesaistīto pušu sadarbību un uzlabot integritāti, pārredzamību un labas pārvaldības principus sporta pasākumos.

Latvija atzinīgi vērtē padomes priekšlikumu izmantot jau esošos un attīstīt jaunus, vairāku valstu vienotus sporta pasākumu rīkošanas modeļus, kas ļautu samazināt pasākumu rīkošanas izmaksas un sniegtu iespēju efektīvāk popularizēt konkrēto sporta veidu. Sanāksmē plānota arī diskusija par sporta jomas pārvaldības uzlabošanu, īpaši akcentējot apdraudējuma faktoru – dopinga, manipulācijas ar sporta sacensībām, vardarbības, cilvēku tirdzniecības, korupcijas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mazināšanu un novēršanu.

“Labas pārvaldības principu ievērošana ir lielisks veids, kā atgūt sabiedrības uzticību pozitīvajām sporta vērtībām. Labas pārvaldības prasību ievērošanai jābūt neatņemamai valsts un sporta organizāciju sadarbības sastāvdaļai. Tāpēc ir būtiski veicināt izpratni par to, kas ir laba pārvaldība sportā un ka tās ievērošana ir katras sporta organizācijas interesēs,” uzsver IZM valsts sekretāre L.Lejiņa.