Publicēts 05 februāris 2015

Lai nodrošinātu Cīravas Profesionālās vidusskolas attīstību un modernizāciju, izglītības iestāde pievienosies profesionālās izglītības kompetences centram “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, tādējādi stiprinot lauksaimniecības nozares izglītības ieguves iespējas un profesionālās izglītības kompetences centru. Izvērtējot attīstības iespējas un ņemot vērā izglītības programmu līdzību, vidusskola pievienosies Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam un kļūs par tehnikuma mācību vietu Cīravā.

Tādējādi tiks turpināta Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūras nodrošinājumu un sekmējot visu veidu resursu efektīvu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu.

Atbilstoši 2014.gada oktobra datiem vidusskolā mācās 365 izglītojamie valsts finansētajās grupās. Izglītības iestāde 2014./2015.mācību gadā īsteno šādas izglītības programmas: „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Lauksaimniecības tehnika”, “Autotransports” un „Administratīvie un sekretāru pakalpojumi”. Tādējādi vidusskolā var apgūt galdnieka palīga un galdnieka, pavāra, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, automehāniķa, klientu apkalpošanas speciālista un sekretāra specialitātes.

Saimniekojot ļoti ekonomiski, vidusskola ir spējusi segt uzturēšanas izdevumus un nodrošināt vidusskolas darbību. Lai arī ir veikta skolas ēku siltināšana un modernizēta apkures sistēma, tomēr mācību ēkās nav veikti iekšējie kapitālie remonti. Mācību ēka un dienesta viesnīca nav lietderīgi izmantotas, jo ēku platības ir lielas un neatbilstošas audzēkņu skaitam. Nepietiekama finansējuma dēļ vidusskola nespēj modernizēt materiāli tehnisko bāzi, tādējādi paaugstināt mācību kvalitāti. Tāpat demogrāfiskās situācijas valstī ietekmē vidusskolai turpmākajos gados varētu samazināties audzēkņu skaits, tādējādi kā patstāvīga izglītības iestāde atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai.

Vidusskolas pievienošana tehnikumam radīs iespēju  izveidot mūsdienīgu izglītības iestādi ar izglītības programmu īstenošanas vietu Cīravā. Tādējādi tiks racionāli izmantota abu izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un cilvēkresursi, kā arī tiks īstenotas daudzveidīgas izglītības programmas, nodrošinot darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Turklāt saskaņā ar normatīvo regulējumu profesionālās izglītības kompetences centriem ir pieejams lielāks valsts budžeta finansējums. Izvērtējot visus apstākļus, arī Izglītības un zinātnes ministrija atbalsta vidusskolas pievienošanu tehnikumam.

Pievienojot vidusskolu tehnikumam, ņemot vērā tehnikuma finansiālās iespējas attīstīt mācību vietu Cīravā, kā arī spēju piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu, tostarp pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits un atbilstoši uzlabota materiāli tehniskā bāze tehnikuma  izglītības programmu īstenošanas vietā Cīravā. Tādējādi tiek saglabāta pieejamība kvalitatīvai izglītībai reģionā un nodrošināta vidusskolas kā tehnikuma mācību vietas attīstība.

Ar 5.februārī valsts sekretāru sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347565