Publicēts 07 jūnijs 2016

Lai uzlabotu pieeju karjeras atbalstam jauniešiem un izveidotu kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu, valdība šodien, 2016. gada 7. jūnijā apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu. Tas nosaka kārtību, kā turpmākajos gados Latvijā tiks īstenoti finansiāli apjomīgi jauniešu karjeras izvēles un attīstības atbalsta pasākumi.

Mērķa īstenošanai valdība apstiprināja 23 milj. eiro lielu finansējumu, no kuriem 19,6 milj. eiro tiks ieguldīti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet 3, 4 milj. eiro no valsts budžeta.

Līdz 2020. gada beigām tiks īstenots nacionāla mēroga sistēmisks projekts, kurā iesaistīsies 328 izglītības iestādes. Karjeras atbalsta sistēmas iedzīvināšanai skolās rīkos daudzveidīgus, katram vecumposmam atbilstošus, regulārus, integrētus pasākumus gan mācību procesa ietvaros no 1.līdz 12. klasei, gan arī nodrošinās karjeras informācijas pieejamību par izglītības iespējām un darba iespējām, profesijām, prasmēm un karjeras konsultācijas (grupu un individuālas).

Pēdējos gados karjeras konsultantu darbs Latvijā bija apsīcis: nav uzturēta metodiskā bāze un nepietiekami aktivizēta skolu sadarbība ar darba devējiem jauniešu turpmākās karjeras izvēles veicināšanai. Tā rezultātā pasliktinājusies darba spēka un jauno speciālistu iesaiste darba tirgū. Projekta ietvaros tiks nodrošināta papildizglītība 656 pedagogiem, kuri jauniešiem visos Latvijas reģionos varēs sniegt profesionālu atbalstu karjeras izvēlē un attīstībā.

Lai nodrošinātu karjeras attīstības atbalsta pasākumu sasaisti ar darba vidi, tiks iesaistīta Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Nodarbinātības valsts aģentūra, nozaru ekspertu padomes un profesionālās asociācijas, tiks izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli darba vides iepazīšanai un darba meklēšanas prasmju attīstīšanai, kā arī organizētas nodarbības, kurās jaunieši varēs izmēģināt profesijas, veicot praktiskus darba uzdevumus vai ar profesijas saturu saistītas darbības.

Plānotais finansējums netieši mērķēts arī profesionālās izglītības iestāžu prestiža un profesionālo skolu audzēkņu pašapziņas celšanai, kā arī viņu motivēšanai profesijas izvēlē un apguvē. Lai paaugstinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sadarbībā ar nozaru profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem tiks organizēti nacionālie profesionālās meistarības konkursi. Savukārt, tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un šo skolu beidzējiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nacionālajos profesionālās meistarības konkursos būs ieguvuši godalgotas vietas, ar projekta finansējumu nodrošinās iespēju piedalīties starptautiskajos jauno profesionāļu, piemēram, Eiropas (EuroSkills) un pasaules (WorldSkills) meistarības konkursos. 2015. gadā šāds konkurss notika Brazīlijā, bet šī gada decembrī EuroSkills norise plānota Zviedrijā. Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka visi starptautisko konkursu dalībnieki ir ļoti pieprasīti un veiksmīgi darba tirgū un ir motivētāki arī tālākai izglītībai. Lai nodrošinātu Latvijas konkursantu dalību starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos, tiks izstrādātas un īstenotas konkursantu kandidātu profesionālās pilnveides un psiho-emocionālās noturības programmas, kurām pamatā ir starptautisko konkursu darba uzdevumu prasības konkrētajās profesijās.

Apstiprinātie MK noteikumi nosaka , ka projektu īstenos Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru nacionālo profesionālās meistarības konkursu organizēšanā un pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām un valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm karjeras atbalsta pasākumu īstenošanā visos Latvijas novados un republikas pilsētās.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi" pieejams http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40383049&mode=mk&date=2016-06-07