Publicēts 17 jūnijs 2016

Tiekoties 22. Baltijas Izglītības ministriju pārstāvju sanāksmē Igaunijā, Puhajarvē 16. un 17. jūnijā, triju valstu ministri un citi ministriju pārstāvji vērtēja sasniegto un iezīmēja nākamos kopīgi veicamos darbus. Tikšanās mērķis bija uzklausīt katras Baltijas valsts ziņojumus par pašreizējo situāciju izglītības jomā, aktualitātēm un paveikto kopš iepriekšējās tikšanās reizes, kā arī iezīmēt jaunus kopējos izaicinājumus izglītības sistēmai, piedāvājot iespējamos scenārijus turpmākai darbībai. Latvijas izglītības un zinātnes ministru šajā sanāksmē pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore Gunta Arāja, kā arī ministra biroja vadītājs Andris Geižāns. 

Tikšanās reizē tika apspriesta automātiskās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas pilnveide Baltijas valstīs, kas nepieciešama, lai, balstoties uz 2000. gadā noslēgto starpvalstu līgumu, nodrošinātu vienkāršu un efektīgāku akadēmisko procesu atzīšanas procedūru starp Lietuvas, Latvijas un Igaunijas augstākās izglītības institūcijām.

Tika vērtēti līdzšinējie sasniegumi un nākotnes perspektīvas starptautiskajā sadarbībā un dalība starptautiskajās organizācijās - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OCED), Eiropas Padomē un UNESCO.

Sanāksmes dalībnieki bija vienisprātis, ka inovatīva mācību satura izaicinājumi tuvākajā nākotnē saistībā ar STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) jeb matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu izglītības nodrošināšanu, īpaši koncentrējoties uz šā mērķa sasniegšanai nepieciešamo instrumentu un stratēģiju izveidi.

Tikšanās laikā tika panāktas šādas vienošanās: sākt darbu pie jauna starpvalstu līguma par automātisko kvalifikāciju atzīšanu; Eiropas Padomes (EP) ietvaros sākt sadarbību savstarpēju izglītības pasākumu rīkošanā, tos pēc kārtas rotējot pa Baltijas valstīm tā, lai katru gadu vismaz viens EP pasākums notiek katrā Baltijas valstī; STEM satura pilnveide un stiprināšana ir vienlīdz liela prioritāte visām trim Baltijas valstīm, tādēļ būtu turpināma sadarbība atbildīgo ekspertu līmenī.

Nākamā Baltijas valstu Izglītības ministriju pārstāvju tikšanās notiks Latvijā.