Publicēts 28 jūnijs 2016

Eiropas Parlamenta un Padomes modernizētā direktīva par prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ikvienai ES dalībvalstij uzliek par pienākumu nodrošināt Eiropas profesionālās kartes izdošanu un brīdinājuma mehānisma funkcionēšanu. Tāpēc Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi noteikumu projektu par informācijas apmaiņu Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros un informācijas apmaiņas uzraudzību.

Noteikumi paredz kārtību, kādā tiek izdota Eiropas profesionālā karte un kā tiek nodrošināta brīdinājuma mehānisma darbība.

Eiropas profesionālā karte ir elektronisks sertifikāts, kas tiks izdots profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā reglamentētajās farmaceita, māsas un fizioterapeita profesijās, kā arī nekustamo īpašumu aģenta un kalnu gida profesijās, kas Latvijā nav reglamentētas. Eiropas profesionālās kartes izdošanas mērķis ir atvieglot profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, tādējādi veicinot darbaspēka mobilitāti.

Savukārt brīdinājuma mehānisms nozīmē informēt citas ES dalībvalstis par profesionāļiem, kas strādā medicīnā, veterinārmedicīnā vai kam ir saskare ar bērniem, ja viņiem ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību savā profesijā. Brīdinājuma mehānisma mērķis ir aizsargāt pacientu, bērnu un dzīvnieku intereses. Ja persona, kurai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību vienā dalībvalstī, centīsies atzīt savu profesionālo kvalifikāciju citā dalībvalstī un tur turpināt savu profesionālo darbību, šajā uzņemošajā valstī kompetentās institūcijas būs informētas par šīs personas statusu mītnes valstī.

Eiropas profesionālās kartes izdošanā un Brīdinājuma mehānisma funkcionēšanā galvenā koordinējošā institūcija būs Akadēmiskās informācijas centrs.
Tā kā Eiropas profesionālā kartes izdošana būtībā ir profesionālās kvalifikācijas atzīšana un darbības kvalifikācijas prasību pārbaudei ir identiskas, maksa par Eiropas profesionālās kartes izdošanu noteikta tādā pašā apmērā, kā par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu – 200 eiro.

IZM sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts “Informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtība Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildība un Eiropas profesionālās kartes izdošanas un anulēšanas kārtība” šodien, 2016.gada 28.jūnijā, apstiprināts valdībā. Ar noteikumu projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379689&mode=mk&date=2016-06-28