Publicēts 17 februāris 2015

Lai stiprinātu valsts ģimnāziju nozīmi un veicamās funkcijas kā reģionālās nozīmes metodiskajiem centriem, Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kritērijiem, papildinot prasības izglītības kvalitātes nodrošināšanai un rosinot samazināt nepieciešamo skolēnu skaitu 10.-12.klasē valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai un saglabāšanai.

Plānotās izmaiņas veicinās valsts ģimnāziju izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Turpmāk valsts ģimnāzijas statusu varēs iegūt tā izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums un vismaz par 5% augstāks nekā attiecīgā plānošanas reģiona centralizēto eksāmenu vidējais procentuālais novērtējums. Grozījumu projektā precizētas arī valsts ģimnāzijai noteiktās pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas.

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī, kad vidusskolas posmā samazinās skolēnu skaits, sagatavotajā noteikumu grozījumu projektā „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” noteikts, ka uz valsts ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kuras 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk par 250 skolēniem Rīgā, ne mazāk par 180 skolēniem republikas pilsētās, izņemot Rīgu, un ne mazāk par 120 skolēniem administratīvajās teritorijās, izņemot republikas pilsētas.

Līdztekus Izglītības un zinātnes ministrija ir veikusi izvērtējumu par visu valsts ģimnāzijas statusu ieguvušo izglītības iestāžu atbilstību Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” noteiktajiem kritērijiem, par izvērtējuma rezultātiem informējot katru izglītības iestādi un pašvaldības. Pašvaldības ir aicinātas sniegt redzējumu par to pārraudzībā esošo skolu tālāko attīstību, lai arī turpmāk nodrošinātu kritēriju izpildi.

Ministrijas izstrādāto noteikumu grozījumu projektu plānots skatīt kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm.

Papildus valsts ģimnāziju stiprināšanai, tostarp metodisko centru funkciju nodrošināšanas kontekstā, Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzēts atbalstīt mācību vides uzlabošanu vispārējās izglītības iestādēs, kur atbalsts tiks piešķirts valsts ģimnāzijām. Infrastruktūras uzlabojumi modernas mācību vides nodrošināšanai ļaus valsts ģimnāzijām sekmīgāk piesaistīt skolēnus.