Publicēts 15 jūlijs 2016

dziedundejoŠodien, 15. jūlijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un metožu izvērtēšanas kārtība”.

MK noteikumi nosaka izglītojamo audzināšanas, arī valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas izglītības iestādēs, izņemot augstskolas, reglamentē Latvijas valsts simbolu – valsts karoga, valsts himnas un valsts ģerboņa – lietošanas noteikumus izglītības iestādē un tās rīkotajos pasākumos, nosaka pasākumus, kādi rīkojami valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, nosaka kārtību, kādā izvērtējama informācijas, tajā skaitā mācību līdzekļu un materiālu, kā arī mācību un audzināšanas metožu atbilstību izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai un šīs izvērtēšanas kritērijus.

Vadlīnijas paredz izglītojamā izpratnes, atbildīgas attieksmes un rīcības veicināšanu, kas apliecina šādas vērtības – dzīvību, cilvēka cieņu, brīvību, ģimeni, laulību, darbu, dabu, kultūru, latviešu valodu un Latvijas valsti. Vērtību apliecināšanai un īstenošanai izkopjami tādi tikumi kā atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte, taisnīgums un tolerance.

Dokuments izstrādāts saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 38. un 39.punktu, kurš nosaka MK kompetenci noteikt izglītojamo valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas, Latvijas valsts simbolu lietošanu valsts svētku atzīmēšanai izglītības iestādēs, kā arī kritērijus mācību līdzekļu, materiālu, mācību un audzināšanas metožu atbilstībai šā likuma mērķī ietvertās izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.

Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas dotā uzdevuma Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja MK noteikumu projekta izstrādi. VISC, pieaicinot dažādus ekspertus, izstrādāja vadlīniju satura stratēģisko ietvaru, organizēja starpministriju darba grupu un sabiedrisko apspriešanu. Projekta izstrādes gaitā visiem interesentiem, t.sk. nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, bija iespēja līdzdarboties vadlīniju projekta sagatavošanā, paust savu viedokli un piedalīties viedokļu apmaiņā.

Vadlīniju sagatavošanas procesā tika uzklausītas vairāk nekā 20 nevalstiskās organizācijas un citas institūcijas (piemēram, biedrība “Asociācija Ģimene”, biedrība “E.L.P.A.”, asociācija „Papardes zieds“, resursu centrs sievietēm „Marta”, Latvijas Tradicionālās kultūras asociācija, Latviešu identitātes atbalsta biedrība, Latvijas Vecāku forums, Latvijas Pedagogu Dome, biedrība “Īsta Mīlestība Gaida”, nodibinājums “Māras loks”, biedrība “Mūsu bērni”, vecāku sabiedriskā kustība “Dzimta”, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija, biedrība “Latviešu nacionālistu klubs”, Latvijas Jaunatnes padome, Ētikas Tilts Latvija, Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Mazākumtautību vecāku forums, biedrība “Tēvu zemei”, biedrība “Rīkojieties kopā”, klubs “Māja”, LIZDA, Latvijas Kristīgās akadēmija, Latvijas Cilvēktiesību centrs, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un Teoloģijas fakultāte).

Šā gada maijā noteikumu projekta izstrādes pēdējā posmā no ieinteresētajām personām tika saņemti 107 priekšlikumi, kas iespēju robežās tika ņemti vērā.

Ar noteikumu projektu var iepazīties: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394453&mode=mk&date=2016-07-15

 

Foto: Aivars Liepiņš

Avots: dziedundejo.lv