Publicēts 18 jūlijs 2016

Piektdien, 15. jūlijā, valdībā apstiprināti nosacījumi ES fondu ieguldījumiem mūžizglītības sistēmas attīstībā. Nodarbinātajiem būs lielākas iespējas pilnveidot profesionālo kompetenci un iegūt jaunu kvalifikāciju. Pieaugušo izglītības nodrošināšanai atvēlēti 27 miljoni eiro.

Lai pilnveidotu  nodarbināto personu profesionālo kompetenci un  laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izstrādājusi MK noteikumus, kas nosaka, kā šā mērķa īstenošanai tiks izmantots ES fondu finansējums.

Ņemot vērā pašreizējo nestabilitāti darba tirgū un nepieciešamību mazināt sociālās atstumtības risku, kas jo īpaši attiecas uz darbiniekiem ar zemu prasmju un kvalifikācijas līmeni, līdz 2022. gada beigām pieaugušo izglītības sistēmas attīstībā tiks ieguldīti 27 milj. eiro. No kopējā valdības apstiprinātā finansējuma nepilni 23 miljoni eiro būs Eiropas Sociālā fonda līdzekļi, bet 4 miljoni eiro - valsts budžeta līdzfinansējums.      

Ekonomikas ministrijas dati liecina, ka līdz 2020. gadam profesionālā tālākizglītība būs nepieciešama aptuveni 20% (120 tūkstošiem) ekonomiski aktīvo iedzīvotāju. Tāpēc ir  būtiski jau tagad veikt papildu atbalsta pasākumus, lai veicinātu nodarbināto  iesaisti pieaugušo izglītībā.

Lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī bezdarba risku, tajā skaitā nozarēs un profesiju grupās, kurās paredzama nodarbināto skaita samazināšanās tehnoloģisko procesu attīstības un darba ražīguma kāpināšanas rezultātā, neatsverama ir pašvaldību līdzdalība nodarbināto pieaugušo motivēšanā un aktivizēšanā, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzkrātā pieredze un metodiskie ieteikumi karjeras konsultēšanas darbā ar pieaugušajiem. Apstiprinātie noteikumi paredz, ka  atbalsts tiks īstenots  vienā nacionāla mēroga projektā, kurā kā sadarbības partneri tiks iesaistītas pašvaldības, izglītības iestādes un  NVA, bet projekta iesniedzējs, bet projektu vadīs  Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Profesionālajai pilnveidei vai jaunas kvalifikācijas ieguvei atbalstu varēs izmantot strādājošie vecumā no 25 gadiem, tajā skaitā ar zemu izglītības līmeni vai izglītību specialitātē, kurā vērojams vai nu darbaspēka trūkums, vai arī  cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Prioritāri atbalstu paredzēts sniegt sociālā riska grupu nodarbinātajiem un tādiem, kas vecāki par 50 gadiem, kā arī  bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Projekta ietvaros tiks organizēta arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana un informācijas sistēmas izveide un uzturēšana pieaugušo izglītības atbalstam,  personu reģistrēšanai un datu uzkrāšanai. Paredzēti arī papildu atbalsta pasākumi  sociālās atstumtības riskam pakļautiem nodarbinātajiem, nodrošinot nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojumus personām ar invaliditāti, kā arī atbalstu reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

Noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40386829&mode=mk&date=2016-07-15