Publicēts 09 augusts 2016

2016. gada 29. jūlijā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projekta „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” īstenošanu . Vienošanās paredz pētījumu norišu finansēšanu 2,4 miljonu eiro apmērā no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir dalība starptautiskos izglītības pētījumos, kuros tiek izvērtēta izglītības politikas izstrāde, rīcībpolitikas ieviešana un ietekme. Projekts paredz dalību sešos pētījumos, kuri skar dažādus izglītības līmeņus: izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju.

Projekts tapis, pamatojoties uz Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam (IAP 2014.-2020. gadam), kas paredz Latvijas dalību starptautiskajos pētījumos, kuriem jāseko izglītības politikas virsmērķim – kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai. Tam ir pakārtoti IAP 2014.-2020. gadam uzdevumi 3.1. rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide”, paredzot sniegt atbalstu izglītības kvalitātes un politikas pētījumiem, tajā skaitā, dalībai starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos. Pētījumu ietvaros iegūtie dati ir būtiski izglītības politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju darbā. Latvija starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos piedalās kopš 1998. gada, kad tika uzsākts darbs Eiropas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veidotajos pētniecības projektos.

Projektu, kura noslēgums paredzēts 2019. gada decembrī, īstenos IZM, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti un Centrālo statistiskas pārvaldi.

Četrus starptautiskos pētījumus organizē OECD, bet vienu pētījumu organizē Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija (IEA). Pētījumu, kurš koncentrējas uz augstskolu iekšējo pārvaldību un inovāciju prasmju attīstību doktorantūrā atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas mērķiem un prioritātēm realizē IZM sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules Bankas) starptautiskajiem ekspertiem.

Paredzams, ka pētījumu ietvaros iegūtie dati un to analīze stiprinās Latvijas izglītības kvalitāti, veicinot datu iekļaušanu vienotā sistēmā. Pētījumu rezultāti tiks izmantoti rīcībpolitikas plānošanai un novērtēšanai dažādu pakāpju izglītības procesos, kā arī ļaus izvērtēt, kādā mērā Latvijas augstskolām ir piemērojami starptautiskajā vidē izmantoti, uz rezultātiem balstīti un efektīvi iekšējās pārvaldības, finanšu un akadēmiskā personāla vadības modeļi. Plānotie pasākumi veicinās izglītības procesu un rezultātu pārskatāmību un caurredzamību, kā arī dos iespēju tos salīdzināt institucionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī, lai būtu iespējams pilnveidot visu līmeņu izglītības kvalitāti Latvijā.

Informācija par pētījumu norisi un rezultātiem būs pieejama IZM tīmekļa vietnē http://www.izm.gov.lv/lv/.