Publicēts 08 novembris 2016

Valdība šodien, 8. novembrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto priekšlikumu par papildu finansējuma piešķiršanu ES struktūrfondu programmas “Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās atlases kārtas pētniecības projektu īstenošanai. Programmas ietvaros zinātniskās institūcijas un komersanti īstenos praktiskas ievirzes pētījumus, un tās prioritāte ir pētniecības projekti ar augstu komercializācijas potenciālu.

Programmas īstenošanai līdz 2023. gadam ir plānots finansējums 66,8 milj. eiro apmērā. Līdz 15. novembrim notiek pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā iesniegto pētniecības projektu izvērtēšana, kurā iesniegti 309 projekti par kopējo pieprasītā publiskā finansējuma apmēru 158 milj. eiro. Projektu iesniegšanas priekšnosacījums bija nozaru asociāciju atzinumi par pieteikto projektu potenciālo devumu augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu vai tehnoloģiju, kas paaugstina produktivitāti, attīstībā. Lielais pieteikto pētniecības projektu skaits parāda pieprasījumu pēc konkrēto jautājumu izpētes un to, ka Latvijā ir ievērojama pētniecības kapacitāte, ko izmantot tautsaimniecības izaugsmes mērķu sasniegšanai.

Ņemot vērā pētniecības projektu iesniegumu augsto zinātnisko kvalitāti un nepieciešamību pēc projektu pētījumu rezultātu iespējami ātrākas pielietošanas tautsaimniecības produktivitātes sekmēšanai, valdība pirmās atlases kārtas finansējumu nolēma palielināt par 15 miljoniem eiro. Līdz ar to vēl šogad varēs uzsākt pētniecības projektus par kopējo publisko finansējumu 40 milj. eiro apmērā. Papildu finansējums tiks nodrošināts, pārdalot līdzekļus no ES struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” nākamajām atlases kārtām.

Vienlaikus valdība apņēmās meklēt risinājumus programmas “Praktiskas ievirzes pētījumi” finansējuma nodrošināšanai nākamajām projektu atlases kārtām pēc 2018. gada 31. decembra, kad tiks izvērtēts ES struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ieviešanas un finansējuma izmantošanas progress un būs iespējams pārdalīt finansējumu no citiem ES fondu pasākumiem vai lemjot par valsts budžeta virssaistību finansējuma piešķiršanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu lēmumu sagatavošanu, ņemot vērā paredzēto papildu finansējumu, valdība nolēma pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas vērtēšanas termiņu pagarināt līdz 2016. gada 30. novembrim.

Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam" http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40402839&mode=mk&date=2016-11-08

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums paredzēts, lai attīstītu zinātni tautsaimniecības ražojošo nozaru vajadzībām, balstoties uz valsts industriālo politiku. Latvijai ir svarīga investīciju koncentrēšana nozarēs, kam ir liels izaugsmes, konkurētspējas un eksporta potenciāls un kas dos iespējami lielāko atdevi valsts ekonomikas izaugsmei. Šīs nozares un zināšanu jomas ir noteiktas Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā, un tās ir bioekonomika, viedie materiāli, biomedicīna, viedā enerģētika un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

ES fondu atbalstītais “Praktiskas ievirzes pētījumi” tiešā veidā sniedz ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai.