Publicēts 06 marts 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atgādina, ka zinātniskajām institūcijām līdz 1.aprīlim jāiesniedz informācija bāzes finansējuma aprēķinam 2016. gadam. Informācija jāsagatavo atbilstoši pētniecības organizācijām izvirzītajām prasībām, kas noteiktas Eiropas Komisijas paziņojumā „Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai”.

IZM ir izstrādājusi un piedāvā pētnieciskajām institūcijām metodisko materiālu - vadlīnijas par nepieciešamo dokumentāciju zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma aprēķināšanai un informācijas iesniegšanai. Tās paredzētas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētajiem valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un to zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem, kas ir atvasinātas publiskas personas statusā.

Pirmdien, 9. martā IZM aicina visu zinātnisko institūciju pārstāvjus uz informatīvo semināru, kur būs iespējams saņemt konsultācijas un precizēt ar dokumentācijas iesniegšanu saistītos jautājumus. Seminārs notiks IZM, Vaļņu ielā 2 no plkst. 15.00 līdz 17.00.

Atgādinām, ka 2014. gadā ir ieviesta jauna aprēķina formula zinātnes bāzes finansējuma piešķiršanai, kur precīzāk noteikta zinātnes finansējuma sasaiste ar pētniecības rezultātiem, motivējot zinātniskās institūcijas uzlabot pētniecības aktivitāti un kvalitāti. Tā paredz relatīvi lielāku finansējumu tām institūcijām, kuras ieguvušas augstāku novērtējumu zinātniskās darbības kvalitātes izvērtējumā un nosaka trīs zinātniskās darbības zinātniskās darbības rezultatīvos rādītājus, - piesaistīto pētniecības un attīstības projektu finansējumu, zinātniskās publikācijas un zinātniskās institūcijas personāla izstrādātos promocijas un maģistra darbus.

Bāzes finansējums zinātniskajām institūcijām tiek piešķirts atbilstoši Ministru kabineta  2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām”.

„Nostādnes par valsts atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 2014. gada 27. jūnija numurā.