Publicēts 29 novembris 2016

KosmossŠodien, 2016. gada 29. novembrī, Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē apstiprināti secinājumi par pasākumiem, lai atbalstītu jaunos zinātniekus, palielinātu zinātnieku profesijas pievilcību un sekmētu investīcijas cilvēkkapitāla pētniecībā un attīstībā. ES Konkurētspējas ministru padome veltīta pētniecības un kosmosa jautājumiem, un Latviju tajā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Latvija uzskata, ka ir jāstiprina darbs ES līmenī pie ES kosmosa programmu Copernicus un Galileo/EGNOS praktisko ieguvumu veiksmīgākas izmantošanas tādās nozarēs kā lauksaimniecība, mežsaimniecība, transports, drošība un robežkontrole. Vienlaikus jāattīsta ar Eiropas satelītnavigācijas sistēmas Galielo/EGNOS savietojamība  ar mobilajiem telefoniem un transporta sistēmām, tajā skaitā nodrošinot Galielo/EGNOS stabilu pārklājumu Latvijā un Ziemeļeiropā. Saistībā ar zemes novērošanas programmu Copernicus, svarīgi ir nodrošināt stabilu biznesa vidi zemes novērošanas tirgum, satelītdatu datu pieejamību un saskarni ar citām datu krātuvēm, kas iegūtas no citiem avotiem. Tas prasa arī nopietni attīstīt tehniskos risinājumus un uzlabot regulējumu.

Debatēs par Kosmosa stratēģiju Eiropai L. Lejiņa norādīja, ka stratēģija izstrādāta kvalitatīvi un savlaicīgi, un ir spēcīgs stimuls nacionālā līmenī pārskatīt Latvijas stiprās puses un iespējas. Tas ir arī lielisks instruments, ar kura palīdzību uzlabot mūsu politikas plānošanas dokumentus, lai daudz skaidrāk parādītu tos ieguvumus, ko Latvijas sabiedrībai kosmosa sektors sniedz izaugsmes un nodarbinātības veidā,  kā arī parādīt kosmosa sektora saikni ar nozaru politikām.

“Tāpēc līdztekus Eiropas līmeņa pasākumiem ļoti svarīgi ir sniegt atbalstu stratēģijas ieviešanai nacionālā un reģionālā līmenī. Ļoti nepieciešamas un augstu novērtētas ir dažādas apmācības, dalība atbalsta tīklos “Copernicus Relays” un “Copernicus Academy”, kā arī pasākumi, kas paaugstina izpratni par Kosmosa stratēģijas nozīmīgumu,” uzvēra L. Lejiņa. IZM valsts sekretāre arī pateicās Eiropas Komisijai, Nīderlandes, Luksemburgas un Slovākijas prezidentūrām par kopīgo darbu stratēģijas virzībā.

Pēcpusdienā ministri apstiprināja padomes secinājumus  par pasākumiem, lai atbalstītu jaunos zinātniekus, palielinātu zinātnieku profesijas pievilcību un sekmētu investīcijas cilvēkkapitāla pētniecībā un attīstībā. Latvijai ir svarīgas jauno zinātnieku vispārējās prasmes, tajā skaitā uzņēmējdarbībā un datu apstrādē, tāpat svarīgs ir jautājums par jauno zinātnieku karjeras izaugsmes iespējām universitātēs, pētniecībā un privātajā sektorā.

Ministri arī apsprieda Eiropas Komisijas ziņojumu par starptautiskās sadarbības stratēģijas īstenošanu pētniecībā un inovācijās. Latvijai ir svarīgi stiprināt starptautisko sadarbību ar stratēģiskajiem partneriem, piemēram ASV un citām industriāli attīstītajām valstīm un strauji augošajām ekonomikām. Latvija uzskata, ka jāmeklē abpusēji pieņemami risinājumi, lai veicinātu šo valstu zinātnieku iekļaušanos ES sadarbības tīklos, kā arī Eiropas Savienībai starptautiski jāveicina abpusējības un atvērtās zinātnes principu ievērošana.