Publicēts 09 janvāris 2017

Šodien, 9. janvārī, uzsākot oficiālās sarunas ar iesaistītajām institūcijām, uz tikšanos bija aicināta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) vadība un augstskolas studentu parlaments, kā arī Latvijas Studentu Apvienība (LSA), kas pārstāv visu Latvijas studentu intereses. RPIVA vadība un studenti uz tikšanos neieradās. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) pauž nožēlu par šādu rīcību un ir gandarīta par konstruktīvo sarunu ar LSA.

Tikšanās laikā tika pārrunāts studējošo intereses RPIVA reorganizācijas procesā un pasākumi studiju nepārtrauktības nodrošināšanai. IZM informēja, ka RPIVA reorganizācija un pievienošana LU jāpabeidz līdz nākamā akadēmiskā gada sākumam. LSA pārstāvji uzsvēra, ka viņiem rūp augstākās izglītības kvalitāte Latvijā un iespēja gūt pārliecību par to, ka visiem RPIVA studentiem tiks nodrošinātas iespējas turpināt izglītību.

IZM studentu pārstāvjiem apliecināja, ka reorganizācija tiks virzīta tā, lai studiju process būtu nepārtraukts. Visi RPIVA studenti varēs turpināt un pabeigt studijas Latvijas Universitātē vai pēc izvēles citā augstskolā, kas piedāvā līdzīgu studiju programmu. Nedz budžeta, ne maksas studijās studējošajiem netiks radīti finansiāli zaudējumi. Gan studējošajiem, gan personālam būs plašākas pētniecības, mobilitātes un izaugsmes iespējas.

Pašlaik Latvijas augstskolās piedāvāto pedagoģijas studiju klāsts ir sadrumstalots un neviendabīgs gan resursu, gan pētnieciskās bāzes ziņā. Sešas augstskolas piedāvā 55 skolotāju izglītības studiju programmas, kurās studē 5 610 studējošie. Ik gadu tiek sagatavoti apmēram 1000 skolotāji, bet darbam skolā ik gadu ir nepieciešami 350-400 jauni skolotāji. Piemēram, 2015./2016. mācību gadā darbu skolā ir uzsācis 381 jaunais skolotājs. Tādējādi pieejamie ierobežotie resursi tiek izmantoti gandrīz trīs reizes lielāka speciālistu skaita sagatavošanai nekā nepieciešams. Izglītības studiju process notiek atrauti no dažādu nozaru studiju un pētniecības procesiem. Apvienojot LU un RPIVA resursus, tiks palielināts skolotāju sagatavošanas resursu nodrošinājums

RPIVA reorganizācijas mērķis ir koncentrēt skolotāju sagatavošanai nepieciešamos resursus un integrēt skolotāju izglītību un pētniecību ar citu nozaru studijām un pētniecību. Apvienojot LU un RPIVA resursus, tiks palielināti skolotāju sagatavošanai pieejamie resursi.

IZM attīstīs skolotāju izglītību Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē, integrējot skolotāju izglītību gan ar sociālo un humanitāro, gan ar eksakto zinātnes nozaru studijām un pētniecību, un palielinot izglītības studiju vietas finansējumu. Speciālās izglītības skolotājus turpinās sagatavot Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, bet sporta skolotājus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija.

IZM jau 2016.gadā, piešķirot budžeta vietas skolotāju sagatavošanai, samazināja vietu skaitu un palielināja vienas skolotāja studiju vietas finansējumu. RPIVA reorganizācijas rezultātā četru gadu laikā būs pieejami apmēram 5 miljoni eiro turpmākai izglītības studiju vietu finansējuma palielināšanai. Vienlaikus tiks paaugstinātas uzņemšanas prasības skolotāju izglītības programmās, nodrošinot tikai talantīgāko un motivētāko pretendentu uzņemšanu. Tādējādi tiks nodrošināta efektīva paredzētajam mērķim atbilstoša pedagoģijas studiju finansēšana un pieejamo resursu izmantošana.

No RPIVA reorganizācijas ieguvēji būs gan studējošie, gan mācībspēki, gan pašvaldības, kur būs pieejama prestiža izglītība, moderna izglītības infrastruktūra un akadēmiskie resursi, kuros IZM turpmākajos gados turpinās ieguldīt ievērojamus struktūrfondu līdzekļus. IZM mērķis ir moderna un kvalitatīva izglītība, kas pieejama ikvienam Latvijas iedzīvotājam. Mūsu prioritāte ir talantīgu un izcilu skolotāju sagatavošana darbam Latvijas skolās. Latvijas bērniem ir nepieciešami labi skolotāji un konkurētspējīga izglītība, un rezultātā labākās iespējas atrast labu darbu un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Laba izglītība ir pamats drošībai un pārliecībai par savām iespējām.

IZM šonedēļ tiekas ar augstskolu, pašvaldību un studējošo pārstāvjiem, lai pārrunātu reorganizācijas tiesiskos un praktiskos aspektus un nodrošinātu reorganizācijas noslēgšanos plānotajos termiņos.

RPIVA reorganizācija (.pdf)