Publicēts 09 decembris 2016

public administration wide

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju un Struktūrfondu departamenta ierēdņi Ziemeļvalstu - Baltijas ierēdņu mobilitātes programmas projekta “Baltijas - Ziemeļvalstu sadarbības tīkls: sekmējot zinātnes un inovāciju politikas labo praksi” (Nordic- Baltic networking: transfer of good practicies on research and innovation policies) (turpmāk – mobilitātes projekts) ietvaros bija vizītē Kopenhāgenā, Dānijā, 2016.gada 9.-11.novembrī un Helsinkos, Somijā, 2016.gada 29.novembrī – 2.decembrī.

Mobilitātes projekta galvenais mērķis bija apmainīties ar zināšanām un iegūt labo praksi par zinātnes un inovāciju politiku un to instrumentu ieviešanu. Ministrijas ierēdņiem tā bija lieliska iespēja izzināt un iegūt pieredzi no Somijas un Dānijas kolēģiem zinātnes politikas veidošanā un īstenošanā. Mobilitātes projekta partneri bijaDānijas Augstākās izglītības un zinātnes ministrijas aģentūra DASTI un Somijas Izglītības un kultūras ministrija. 

Kā zināms, Dānija un Somija ieņem vadošās pozīcijas pasaulē attiecībā uz pētniecības sniegumu un inovācijām, un starp ES valstīm abas ir inovāciju līderu grupā (European Innovation Scorboard, 2016), kas ir rezultāts mērķtiecīgai valstu politikai un būtiskiem ieguldījumiem valsts zinātnes un augstākās izglītības attīstībā. Tādēļ šo valstu pieredzes izzināšana mobilitātes projektam tika izvēlēta kā vērtīga pieredzes iegūšana un kontaktu veidošana.

Gan Dānijā, gan Somijā tika apmeklētas ne tikai ministrijas un valsts publiskās pārvaldes aģentūras, bet arī zinātniskie institūti un universitātes. Tā, piemēram, mobilitātes projekta dalībnieki Kopenhāgenā apmeklēja arī izcilības centru N.Bora Institūta Kvantu ierīču centru (Niels Bohr Institute Center for Quantum Devices) un LANCHART institūtu (bijušo izcilības centru) Kopenhāgenas Universitātē. Somijā Alto Universitātes apmeklējums ietvēra arī Start-up Sauna un Design Factory, kur studentiem ir iespēja iegūt pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā un kopā sadarboties ar pieredzējušiem nozares ekspertiem un pasniedzējiem.

Mobilitātes projekta dalībnieki apmeklēja arī Somijas Premjerministra biroja Pētniecības nodaļu, kas organizē un koordinē publisku pētījumu konkursu politikas veidotājiem nozīmīgās jomās, īpaši starpnozaru tēmās un tādās, kas kļūs aktuālas 10 -20 gadu perspektīvā. Pētījumu rezultāti kalpo kā nozīmīga informācija un bāze lēmumu pieņemšanai valdībā. Somijas Parlamenta un zinātnieku izveidotais sadarbības modelis un platforma TUTKAS ļauj zinātniekus iesaistīt politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā.

Dānijā un Somijā pastāv vairāki zinātniskās pētniecības un inovāciju atbalsta instrumenti, kuri tiek piešķirti atkarībā no atbalsta saņēmēja grupas un kuru mērķis ir ekonomiskās izaugsmes veicināšana, jaunu zināšanu un darba vietu radīšana. Jāmin, ka valsts budžets nav vienīgais, kas finansē zinātnes un inovāciju projektus, pietiekami nozīmīgs ir arī privāto institūciju finansējumu zinātnes projektiem.

Mobilitātes projekta dalībnieki no ministrijas guva daudz vērtīgu atziņu un kontaktu Somijas un Dānijas ministrijās un valsts publiskās pārvaldes aģentūrās, kas ne tikai paaugstināja ierēdņu kompetenci, bet arī deva vairākas idejas un ierosmes turpmākam darbam. Kopumā, Latvijas puses dalībnieki atzina, ka abās Ziemeļvalstīs pastāv mērķtiecīgi kopta un uzturēta sadarbības kultūra starp visām iesaistītajām pusēm, t.sk. Parlamentu, valdību, politikas veidotājiem, izglītības un zinātniskajām institūcijām, uzņēmēju organizācijām u.c. Zinātnes un pētniecības atbalstam kvalitāte ir noteicošais kritērijs, vērtēšanā visbiežāk izmanto starptautisko ekspertīzi. Pētniecībā, t.sk. tās pārvaldībā, ir augsta internacionalizācija, pētniecības projekta svarīgs kvalitātes kritērijs ir projekta vadītāja kvalifikācija un līderība. Publiskai zinātnes komunikācijai tiek atvēlēta nozīmīga loma, lai veicinātu sabiedrības zināšanas un izpratni par zinātni, kā arī lai sekmētu atbildīgu zinātni un inovācijas.

Vērtīgu ierosmi deva Somijas IT tīkls datu uzkrāšanai un analīzei augstākās izglītības jomā, kur portālā Vipunen ir publiskā pieeja un ierobežota pieeja noteiktiem lietotājiem/ informācijas apstrādātājiem. Jāmin, ka augstskolu apvienošanās Dānija notika jau pirms desmit gadiem. Augstskolu apvienošanās Somijā notika brīvprātīgi, taču ar pieeju, ka institūcijās ir nepieciešamas strukturālas izmaiņas un izteiktāka specializācija, šim procesam bija pieejams atsevišķs finansējums.

Projekta kopējais budžets: 11 500 EUR (2 vizīšu izmaksas 8 cilvēkiem no Latvijas uz Somiju un Dāniju), no kura Programma sedz: 6 500 EUR (finansējums: Ziemeļvalstu Ministru padome) un IZM līdzfinansējums: 5 000 EUR (valsts budžets).