Publicēts 10 aprīlis 2017

Skola bérni shutterstock 110530247Ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācija (OECD) 2017. gada martā publicējusi ziņojumu “Skolotāju tiesības un iespējas veicināt vienlīdzību un sekmes visiem” (Empowering and Enabling Teachers to Improve Equity and Outcomes for All). Līdztekus tam, Skotijas galvaspilsētā Edinburgā marta nogalē norisinājās Skolotāja profesijas starptautiskais samits, kurš pulcēja skolotājus un izglītības pētniekus no vairāk kā 20 valstīm, tostarp arī Latvijas speciālistu delegāciju. OECD ziņojuma nosaukums kalpoja arī par samita vienojošo tēmu – divu dienu laikā tā dalībnieki strādāja pie jautājumiem, kuri skar skolotāju profesionālo izglītību, prasmju attīstību un nepieciešamajiem atbalsta mehānismiem gan skolas, gan izglītības politikas mērogā. 

Ziņojums iedalīts trijās daļās: pirmā apskata pedagogu izglītību, profesionālo pilnveidi un kompetenču attīstību, otrā koncentrējas uz tādas vides nodrošināšanu, kurā skolotājam būtu iespējams vispilnvērtīgāk pildīt sev piešķirtos uzdevumus. Savukārt trešajā daļā apskatītas iespējamās darbības, ar kurām panākt ilgtspējīgu izcilību un vienlīdzīgumu mācību procesā – daudzas pasaules valstis šo kvalitāšu sasniegšanas ceļā vēl arvien saskaras ar nopietnām grūtībām. Kā datu avoti ziņojuma sastādīšanā ir izmantoti dažādu gadu rezultāti no Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA un Starptautiskā mācību vides pētījuma OECD TALIS.

Ziņojuma autore, OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītāja vietniece Montseratta Gomendio uzsver, ka tajās izglītības sistēmās, kurās skolotāja loma ir prioritāra, ir manāmi izdevies uzlabot skolēnu rezultātus. Ko un kā skolēni iemācās, vislielākajā mērā ietekmē uz attīstību vērsta izglītības sistēma, kas nodrošina skolotāja spēju pielāgoties konkrētās skolas videi un specifikai. Šādas sistēmas iedzīvināšana pieprasa ievērojama atbalsta sniegšanu pedagogiem, kā piemēram: koleģiāls atbalsts un motivācija no skolas administrācijas, vadības un pārējiem skolotājiem; papildus apmācības gan pirms darba uzsākšanas profesijā, gan tās laikā – jau no pašām pirmajām darba dienām. Nozīmīga ir arī jaunu profesionālās attīstības formu apgūšana, lai katram skolotājam būtu daudz dziļāka un tiešāka iesaiste klases darbā.

Skolotāja loma mūsdienu izglītības sistēmā vairs nav tikai būt par konkrētu zināšanu mediatoru, kura darba rezultāts ir skolēnu apliecinājumi (kontroldarbu vai eksāmenu formā), ka viņi šīs zināšanas ir uzņēmuši. Tā, protams, ir nozīmīga izglītības iegūšanas procesa sastāvdaļa, taču Montseratta Gomendio savā ziņojumā raksturo skolotāju vispirms kā mentoru, kuram ir patiesa ieinteresētība savu audzināmo centienos, kurš palīdz skolēniem saprast, kas viņi ir, kas viņus aizrauj un kuri varētu būt tie virzieni, kuros viņi varētu attīstīt individuālās, tikai sev vien raksturīgās kompetences (vai stiprās puses). Tikpat svarīgs ir skolotāja tālredzīgums, apzinoties, ka mācības nenoslēdzas tikai ar konkrētas izglītības iestādes absolvēšanu, bet mācību un izglītošanās process turpinās visu dzīves laiku. Tāpēc patiesi kvalitatīva skolotāja darba rezultāts ir skolēns, kurš pēc skolas beigšanas pārvalda efektīvas informācijas apgūšanas stratēģijas – pamatu katra indivīda mūžizglītībai.

Ziņojumā norādīts, ka izglītības procesā, kura rezultāti ir labi vai pat izcili, vienmēr liela loma ir izcilībai un vienlīdzīgumam. Lai iedzīvinātu šīs kvalitātes izglītības procesā, ir jāveic visi iespējamie pasākumi, kuri palīdzētu novērst vai pārvarēt tos iespējamos faktorus, kuri varētu traucēt skolēnu sniegumam. Tādi faktori ir, piemēram, skolēna sociālekonomiskais stāvoklis, imigranta vai cits politiski apgrūtināts statuss, dzimums, u.c.

Izdevums “Skolotāju tiesības un iespējas veicināt vienlīdzību un sekmes visiem” ir pieejams jebkuram interesentam OECD tīmekļa vietnē.
Kopsavilkuma materiāli un citi dokumenti no “Starptautiskā skolotāja profesijas samita 2017” pieejami šeit.

Vēl viens izdevums, kurš varētu būt noderīgs gan pedagoģijas studentiem, gan praktiķiem, februāra vidū OECD Izglītības pētniecības un inovāciju centra (CERI, Centre for Educational Research and Innovation) izdotais apkopojums “Pedagoģija un pārmaiņas skolotāja profesijā” (Pedagogical Knowledge and the Changing Nature of the Teaching Profession). Starp citām ar skolotāja darbu saistītām tēmām tajā iekļauta OECD veiktā pētījuma rezultātu analīze par pedagoga profesionālās kvalifikācijas nozīmīgumu izglītības procesā. Ar izdevumu un tam veltītajām prezentācijām iespējams iepazīties šeit.