Publicēts 06 jūnijs 2017

Latvijas ekonomikas izaugsmei valdība turpmākajos sešos gados investēs 32,55 miljoni eiro zinātnes un pētniecības starptautisko sadarbības tīklu paplašināšanas pasākumos, veicinot Latvijas zinātnieku iesaisti Eiropas pētniecības norisēs un Latvijas zinātnes integrāciju pasaules zinātnes telpā. No kopējām šim mērķim plānotajām investīcijām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 27, 67 miljoni eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 4, 88 miljoni eiro.

Lai sekmētu Eiropas Pētniecības telpas sadarbības projektu izstrādi un veicinātu Latvijas zinātnieku dalību starptautiskos pētniecības un tīklošanās pasākumos, valdība šodien, 2017.gada 6.jūnijā pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” atbalsta pasākumus starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās.

Pasākumu īstenošanā tiks iesaistītas zinātniskās institūcijas un to zinātniskais personāls, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētie komersanti, valsts iestādes un programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālais kontaktpunkts.
Investīcijas starptautisko pētniecības projektu īstenošanai tiks veiktas trijās projektu atlases kārtās. Katrai projektu atlasei ir izvirzīti atšķirīgi uzdevumi un plānotie rezultāti, līdz ar to arī paredzēta atšķirīga zinātnieku un komersantu iesaiste projektos un projektu atlases veids.

Pirmajai projektu atlases kārtai ir paredzēti 16,6 miljoni eiro, un tā tiks organizēta ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Kā projektu iesniedzējus valdības apstiprinātie noteikumi nosaka IZM un Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

Ministrija šajā projektā īstenos pasākumus starptautiskās sadarbības tīklu paplašināšanai, tai skaitā nodrošinās Latvijas dalību starptautiskās pētniecības un attīstības sadarbības iniciatīvās, kā arī Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecības stiprināšanu programmas “Apvārsnis 2020” programmkomitejās. Tāpat tiks uzsākta sadarbība ar diasporu ārvalstīs un Latvijas un ārvalstu ekonomiskajām un diplomātiskajām pārstāvniecībām kopīgu pētniecības un inovāciju projektu īstenošanai un sadarbības iespēju paplašināšanai. Projekta ietvaros tiks organizēts arī Pasaules Latviešu zinātnieku kongress.

Savukārt Aģentūra projektā plāno īstenot programmas “Apvārsnis 2020” Nacionālā kontaktpunkta darbības paplašināšanas un efektivitātes uzlabošanas pasākumus, t.sk. konsultācijas, mācību pasākumus, klientu datu bāzes izveidi, EURAXESS portāla nacionālās sadaļas pilnvērtīgas darbības nodrošināšanu. Aģentūras īstenotā projekta ietvaros tiks veikts arī Latvijas dalības izvērtējums programmā “Apvārsnis 2020”, kā arī programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammu konkursos iesniegto un virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu sagatavošanas finansēšana.

Pirmās kārtas projektus plānots īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.

Arī pasākuma otro kārtu ar 6,6 miljonu eiro finansējumu ir plānots īstenot ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Noteikumi paredz, ka projektu iesniedzēji būs 18 Latvijas spēcīgākās zinātniskās institūcijas.

Zinātniskās institūcijas savos projektos varēs veikt institucionāla līmeņa pasākumus, kas ietver tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumus, lai iesaistītos starptautiskos konsorcijos un programmās. Projektu finansējumu varēs izmantot arī programmas “Apvārsnis 2020” un ES 9. Ietvara programmas projektu iesniegumu sagatavošanai, starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanu Latvijā, Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) Nacionālā kontaktpunkta rīcības plāna īstenošanai un sadarbības pasākumu īstenošanu kvantu skaitļošanas jomā (Latvijas Universitātes, Kvantu programmatūras pētniecības centra Nīderlandē un Parīzes Kvantu skaitļošanas centra sadarbība).

Otrās kārtas projektus plānots īstenot ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Savukārt trešo atlases kārtu apstiprinātie noteikumi paredz īstenot atklātas projektu iesniegumu atlases veidā, projekta iesniedzējs ir zinātniskā institūcija. Šīs atlases kārtas kopējas finansējums ir 9, 6 miljoni eiro.

Trešās kārtas ietvaros atbalsts paredzēts programmas “Apvārsnis 2020” virs kvalitātes sliekšņa novērtētu, bet finansējumu nesaņēmušu projektu vai to daļu finansēšanai, kas, sākot ar 2015. gada 1. janvāri, ir iesniegti šādās programmas “Apvārsnis 2020” apakšprogrammās:

a) Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana (Spreading Excellence and Widening Participation) apakšprogramma ERA Chairs;
b) Marijas Sklodovskas – Kirī apakšprogrammas International Fellowships (IF) stipendijas;
c) Eiropas Zinātnes padomes (European Research Council) “Frontier Research” granti;
d) kopuzņēmuma ECSEL ietvaros apstiprināta projekta no ES struktūrfondiem finansējamas darba paketes atbalsts.

Trešās kārtas projektus varēs īstenot līdz 2023. gada 30. novembrim.


Noteikumu projekts “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40414024&mode=mk&date=2017-06-06