Publicēts 29 augusts 2017

Pašvaldībām turpmāk būs vienkāršāk strādāt ar jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā algotu darbu, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, iesaistot jauniešus darba un sabiedriskajā dzīvē – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas šodien, 2017.gada 29. augustā, apstiprināti valdībā.

Latvijā kopš 2015.gada tiek īstenots Eiropas Sociāla fonda finansēts projekts “Proti un Dari”, kura mērķauditorija ir 15 līdz 29 gadus veci jaunieši. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar 75 pašvaldībām apzina sabiedriski neaktīvos jauniešus, uzrunā un konsultē viņus, un rezultātā tiek izveidota jauniešu individuālā pasākumu programma, saskaņā ar kuru tiek finansēti atbalsta pasākumi katram konkrētajam jaunietim.

Projekta īstenotājs un tā sadarbības partneri – pašvaldības, balstoties uz projekta īstenošanas praksi, izstrādāja priekšlikumus darba ar jauniešiem nosacījumu pilnveidei un attiecīgi administratīvā sloga samazināšanai. Ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas nosacījumiem, būtiski atvieglojot administratīvās prasības.

Pieņemtie grozījumi paredz aizstāt grupas jaunieša karti - vairāku saturisku veidlapu kopumu, ar mērķa grupas jaunieša personas lietu, kurā vienkopus tiks ietverta mērķa grupas jaunieša profilēšanas laikā iegūtā informācija, individuālā pasākumu programma un cita projekta dokumentācija, kas saistīta ar konkrētā mērķa grupas jaunieša dalību projektā. Turklāt jēdziens “mērķa grupas jaunieša personas lieta” tiek izmantots pašvaldībās, sociālajos dienestos, citās iestādēs, un tas atvieglos projektā iesaistīto institūciju izpratni par šo dokumentu kopumu, saturu un būtību.

Izmaiņas tiks ieviestas pakāpeniski, veicot grozījumus 75 noslēgtajos sadarbības līgumus, tādējādi pārejas posmā tiks izmantoti abi veidlapu komplekti un turpināts darbs ar projektā jau iesaistītajiem mērķa grupas jauniešiem.

Turpmāk tiek atcelta arī prasība sākotnējā iesaistes posmā katram mērķa grupas jaunietim veikt padziļinātu sociālpsiholoģisko un ekonomisko problēmu izpēti, kas nereti mazināja jauniešu vēlmi tālāk iesaistīties projekta aktivitātēs. Šo izpēti pašvaldības varēs veikt darba procesā ar jaunieti. Pieņemtie grozījumi turpmāk arī pieļauj iespēju jaunieti projektā iesaistīt atkārtoti, ja viņš ir pārtraucis vai pabeidzis dalību projektā, nepārsniedzot individuālajā pasākumu programmā noteikto kopējo ilgumu, kas ir noteikts kā deviņu mēnešu ilgs atbalsta periods.

Ar apstiprināto noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”” var iepazīties MK mājaslapā.

Papildu informācija:
Līdz.2017. gada 30. jūnijam projektā ir iesaistīti 523 jaunieši, no kuriem 237 ir pabeiguši dalību projektā (t.sk. sekmīgi – 179 jaunieši: iesaistījušies izglītībā - 24, iesaistījušies NVA organizētajās aktivitātēs - 58, uzsākuši darba attiecības - 71, iesaistījušies NVO vai jauniešu centru darbībā – 29). Pirms atbalsta sniegšanas jauniešiem bija nepieciešams sagatavot pašvaldību pārstāvjus un vietējā līmeņa speciālistus darbam ar neaktīvajiem jauniešiem, organizējot mācības jauniešu mentoriem un pašvaldību projektu vadītājiem, tādējādi faktisko atbalsta sniegšanu jauniešiem uzsākot tikai 2016.gada otrajā ceturksnī. Projekta kopējais finansējums ir 9 milj. euro , tai skaitā ESF – 7,65 milj. eiro, bet valsts budžeta līdzfinansējums – 1,35 milj. eiro.