Publicēts 24 oktobris 2017

Šodien, 24. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā 2018.-2022.gadam, kā arī noteica Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju izglītības programmas īstenošanai Latvijā. Tā liecina valdībā izskatītais ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums “Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada”.

Nordplus ir Ziemeļu Ministru padomes izveidota izglītības un pētniecības mobilitātes programma (Nordplus Framework Programme). Tās mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu. Projekti tiek vērsti uz sadarbības stiprināšanu ar Ziemeļvalstīm, kuru izglītības sistēmu rezultāti ir augsti novērtēti starptautiskā līmenī (OECD, PISA, TALIS u.c. starptautiskajos pētījumos). Nordplus projekti aptver visus izglītības līmeņus un to īstenotāji ir gan valsts un pašvaldību institūcijas, gan privātas iestādes, uzņēmēji un nevalstiskas organizācijas. Baltijas valstis kā līdztiesīgi partneri piedalās Nordplus programmā kopš 2008.gada.

2017.gada 5.septembrī Ziemeļvalstu Izglītības un zinātnes ministru padome oficiāli pieņēma jauno Nordplus Programmas dokumentu 2018.-2022.gada periodam. Ieviestās izmaiņas nākamo piecu gadu Nordplus perioda saturā, ietvarā un administrēšanā veicinās efektīvāku piešķirtā finansējuma izlietojumu un lietotājiem draudzīgāku programmas īstenošanu. Nordplus programma jaunajā periodā saglabās savus galvenos mērķus - izglītības kvalitātes paaugstināšanu un sadarbības stiprināšanu valsts, pašvaldību, nevalstiskā sektora un darba devēju starpā.

Latvijai turpināt dalību Nordplus programmā ir svarīgi, jo tādējādi tiek veicināta starpkultūru sadarbība, apgūta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labākā pieredze izglītībā kvalitātes, efektivitātes un pieejamības nodrošināšanā. Projektu īstenotāji jaunajā periodā varēs tālāk attīstīt Latvijas un Ziemeļvalstu sadarbības tradīcijas gan jauniešu, gan pieaugušo, gan augstākajā izglītībā, veicinot dažādus apmaiņu veidus, projektus un sadarbības tīklus.

2016.gada novembrī tika izvērtēti laika posmā no 2012. līdz 2015.gadam Latvijas institūciju kvalitatīvi izstrādātie un atbildīgi īstenotie Nordplus programmas projekti. Labāko projektu ietvaros izstrādātas jaunas un pilnveidotas esošās izglītības programmas, mācību un metodiskie materiāli, ieviesti dažādi radoši aspekti mācību procesā, kā arī notikušas izglītojamo un mācībspēku mobilitātes. Īstenotāju vidū ir skolas, profesionālās izglītības kompetences centri un augstskolas, uzņēmums un sabiedriskā organizācija.

Ar informatīvo ziņojumu “Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada” var iepazīties MK mājaslapā.