Publicēts 17 Marts 2015

Šodien, 17.martā Ministru Kabinets,  nodrošinot profesionālo vidusskolu attīstību un modernizāciju, nolēma reorganizēt divas profesionālās skolas. Ērgļu Profesionālo skolu nolemts pievienot Priekuļu  tehnikumam, bet Cīravas Profesionālo skolu -  Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikumam. Sākot ar 2015. gada 1. septembri, izglītības iestādes strādās kā profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) “Priekuļu  tehnikums” un “Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” mācību īstenošanas vietas.

Veicot skolu  apvienošanu, turpinās Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošana, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūru un sekmējot efektīvu resursu izmantošanu, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī profesionālās izglītības prestižu.

Atbilstoši datiem uz 2014.gada 1.oktobri Ērgļu Profesionālajā vidusskolā mācās 167 izglītojamie. Kopējais izglītojamo skaits vidusskolā pēdējos četros gados ir bijis zem 200, bet no valsts budžeta finansētajās grupās ir samazinājies no 100 līdz 71 izglītojamam. Tajā iespējams apgūt namdara, jumiķa, remontstrādnieka, guļbūves namu celtnieka,  viesmīlības pakalpojumu speciālista, aukles, kokkopja (arborista), pavāra palīga un viesmīļa profesiju.

Savukārt Cīravas Profesionālajā vidusskolā valsts finansētajās grupās mācās 365 izglītojamie. Skolā var apgūt galdnieka, pavāra, lauksaimniecības tehnikas mehāniķa, automehāniķa, klientu apkalpošanas speciālista un sekretāra profesijas.

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju turpmākajos gados, vidusskolas nepietiekamā izglītojamo skaita dēļ kā patstāvīgas izglītības iestādes nevarēs pastāvēt, jo, atbilstoši izglītojamo skaitam piešķirtais valsts budžeta finansējums  būs nepietiekams, lai segtu izglītojamo skaitam nesamērīgo vidusskolas platību un infrastruktūras uzturēšanas izdevumus, - tā secināts Izglītības un zinātnes ministrijas situācijas vērtējumā. Nepietiekamais finansējums vidusskolas attīstībai var ietekmēt arī izglītības kvalitāti, jo nebūs iespējams uzlabot gan esošo izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, gan jaunu darba tirgum nepieciešamu izglītības programmu ieviešanu.

Vidusskolu pievienošana tehnikumiem radīs iespēju  izveidot mūsdienīgu izglītības iestādi ar izglītības programmu īstenošanas vietu. Tādējādi tiks racionāli izmantota visu izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze un cilvēkresursi, kā arī tiks īstenotas daudzveidīgas izglītības programmas, nodrošinot darba tirgum nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Saskaņā ar normatīvo regulējumu profesionālās izglītības kompetences centriem ir pieejams lielāks valsts budžeta finansējums. Arī Eiropas Savienības finansējums Struktūrfondu plānošanas nākamajā periodā būs pieejams tiem PIKC, kuri to varēs ieguldīt savu struktūrvienību infrastruktūras sakārtošanai.

Ar 17.marta Ministru kabineta lēmumu iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347565&mode=mk&date=2015-03-17

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40344654&mode=mk&date=2015-03-17