Publicēts 21 novembris 2017

20112017 2 CroppedIgaunijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē ietvaros vakar un šodien, 20. un 21.novembrī, Briselē (Beļģija) notiek ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta (EYCS) ministru padome, kurā Izglītības un zinātnes ministriju pārstāv valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Pirmajā dienā Padomē tika skatīti izglītības un jaunatnes jomas jautājumi. Divās publisko debašu daļās dalībvalstu pārstāvji pārrunāja profesionālās izglītības mainīgo lomu izglītības sistēmās, kā arī jauniešiem svarīgos nākotnes jautājumus un to, kā tos risināt ES sadarbības ietvaros. Sanāksmē tika pieņemti trīs Padomes secinājumi jomās, kas skar skolu attīstību un izcilu mācīšanu, atjauninātu ES augstākās izglītības programmu, kā arī lietpratīgu darbu ar jaunatni.
“Jauniešiem aizvien vēl aktuāli tādi jautājumi kā izglītības piedāvājums, nodarbinātība, tai skaitā arī uzņēmējdarbības veicināšana, veselības uzlabošana, kā arī sociālā iekļaušana. Tas nozīmē, ka gan Eiropā, gan nacionāli pie risinājumiem mums ir jāstrādā vēl fokusētāki un ciešākā starpnozaru sadarbībā. Aicinu visas nozares iesaistīties un iesaistīt jauniešus praktisku un jauniešiem piemērotu risinājumu radīšanā!” akcentē ministrijas valsts sekretāre.

Diskusijās par profesionālās izglītības nākotni L.Lejiņa uzsver: “Turpinot reformas izglītībā, mēs pārliecināmies, kā pamazām izzūd stingras robežas starp dažādiem izglītības veidiem un pakāpēm, mērķa grupām un izglītības ieguves formām. Mūsdienu globālā, dinamiskā, tehnoloģiski ietilpīgā industriālā attīstība nosaka un pieprasa aizvien straujākas izmaiņas izglītības piedāvājumā, īpaši attiecībā uz prasmēm. Arī jaunieši ir gatavi daudz straujākām tehnoloģiskām pārmaiņām, nekā to spēj piedāvāt izglītības sistēmas.”
Augstākajā izglītībā dalībvalstis turpmākajos gados aicinātas strādāt četros prioritārajos virzienos, saņemot tajos ES instrumentu un programmu atbalstu. Kā svarīga izvirzīta prasmju pilnveide un sadarbības ar darba devējiem veicināšana, studentu un akadēmiskā personāla vajadzības, inovāciju attīstības veicināšana ekonomikā, kā arī augstākās izglītības sistēmu kvalitātes pilnveide.
Sanāksmē tika pieņemts arī Padomes ieteikums par absolventu gaitu apzināšanu, lai nodrošinātu plašāku kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par augstākās un profesionālās izglītības absolventu darba gaitām pēc izglītības iegūšanas.

Pirmsskolas un vispārējās izglītības jomā dalībvalstis prioritāri aicinātas nodrošināt augstas kvalitātes un iekļaujošo izglītību, palīdzēt attīstīt visu izglītojamo talantus un nodrošināt iespējas, atbalstīt skolotāju un skolu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveidi, kā arī virzīties uz efektīvāku un taisnīgāku pārvaldību.
Padomē panākta vispārēja pieeja saistībā ar priekšlikumu Regulai par Eiropas Solidaritātes korpusu. Regulas mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos kvalitatīvās un visiem jauniešiem pieejamās solidaritātes darbībās – kohēzijas, solidaritātes un demokrātijas stiprināšanai Eiropā. Ar šo regulu tiek veidots juridiskais pamats Eiropas Solidaritātes korpusa darbībām, atsevišķs finansēšanas mehānisms un paplašināts solidaritātes darbību klāsts.
ES Padomes sanāksmi šodien noslēgs sporta jomas jautājumi. Papildus politikas debatēm par galvenajiem izaicinājumiem sportā 21. gadsimtā, šodien par sporta jomu atbildīgie ministri apstiprinās arī Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumus un rezolūciju. Tiks pieņemti Padomes secinājumi par treneru lomu sabiedrībā, kā arī rezolūcija par ES strukturētā dialoga par sportu turpmāku attīstīšanu, panākot lielāku elastību, atvērtību sporta kustības līdzdalībai un labāk saskaņotu strukturētā dialoga pasākumu savlaicīgu plānošanu un gatavošanu.
Ar informatīvo ziņojumu “Par 2017. gada 20.-21. novembra Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem” var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40441345&mode=mk&date=2017-11-14