Publicēts 23 novembris 2017

shutterstock 336938819 CroppedNākamā gada IZM budžets vērtējams kā stabils un labs – nemainīgā līmenī tiks nodrošināts finansējums visu ministrijas pārziņā esošo funkciju veikšanai, kā arī ir panākts finansējuma pieaugums augstskolām, zinātnei, sportam, jaunatnei, kā arī lielāks atbalsts latviskajai izglītībai diasporā un latviešu valodas apguvei.

IZM galvenie pasākumi 2018.gadā ir turpināt pāreju uz jauno izglītības saturu vispārējā izglītībā un veikt ES fondu investīcijas ilgtspējīga skolu tīkla izveides nodrošināšanai. Tāpat nākamajā gadā ievērojams finansējums paredzēts skolēnu individuālo kompetenču attīstībai, atbalstam bērniem ar mācīšanās grūtībām, kā arī bērnu ar speciālām vajadzībām integrācijai vispārējās izglītības iestādēs, kas arī pamatā tiks segts no Eiropas Sociālā fonda. Vienlaikus, rūpējoties par tiem pedagogiem, kuri trīs gadus pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas pašvaldību dibināto skolu likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā varētu zaudēt darbu, IZM ir nodrošinājusi šiem pedagogiem sociālo atbalstu turpmāko trīs gadu laikā. 2018.gadā netiek prognozētas būtiskas skolu tīkla izmaiņas, tāpēc plānots, ka sociālo atbalstu varētu saņemt līdz 80 pirmspensijas vecuma pedagogu.


Augstskolām piešķirtais 2,4 mil. eiro papildus finansējums tiks izmantots budžeta studiju vietu bāzes izmaksu palielināšanai līdz 1458,51 eiro. 2018.gadā IZM uzsāks īstenot konceptuāli jaunu skolotāju izglītības modeli, kā arī tiks turpināta jaunā, uz rezultātiem balstītā augstākās izglītības institūciju pārvaldības un finansēšanas modeļa ieviešana. Tas ļaus nodrošināt ieguldītā finansējuma efektīvu pārvaldību, kā arī augstskolu finansēšanas sasaisti ar izglītības un pētniecības kvalitāti, atbilstību tautsaimniecības vajadzībām un darba tirgus prasībām, stiprinot saikni ar zinātni un pētniecību. Tāpat IZM nodrošinājusi, ka nākamajā gadā augstskolām būs pieejams vairāk nekā pusmiljons eiro studiju programmu sagatavošanai nākamā posma akreditācijai STEM un pedagoģijas (matemātika) jomā.

Latvija ir izvirzījusi mērķi koncentrēt pētniecību 20 spēcīgās zinātniskajās institūcijās, kas īsteno pētījumus Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās un veiksmīgi konkurē Eiropas pētniecības programmās. Virzoties uz šo mērķi, vidējā termiņa valsts budžeta projekts paredz finansējuma palielinājumu zinātnei un pētniecībai par 3,4 miljoniem eiro, tajā skaitā papildu 1,4 miljoni eiro 2018.gada IZM budžetā tiks atvēlēti fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai, savukārt papildu 2 miljoni eiro vidējā termiņa Ekonomikas ministrijas budžetā - valsts pētījumu programmas īstenošanai enerģētikas jomā.

Profesionālajā izglītībā IZM turpinās ieguldīt ievērojamus ES fondu līdzekļus, lai pabeigtu jau vairākus gadus sekmīgi īstenoto profesionālās izglītības reformu un nodrošinātu tās ilgtspēju. Nākamgad kā svarīgākais ir izvirzīts uzdevums paaugstināt profesionālās izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru, kā arī turpināt darba vidē balstītu mācību pieejas ieviešanu. Plānots, ka audzēkņu īpatsvars, kas apguvuši darba vidē balstītas mācības un pirmajā un otrajā mācību gadā bijuši mācību praksē uzņēmumā, līdz 2020.gadam palielināsies vismaz uz pusi. Tāpat nākamgad tiks veikti pasākumi, lai palielinātu to profesionālās izglītības iestāžu skaitu, kuras aktīvi iesaistās pieaugušo izglītībā.
Lai pildītu valsts funkciju sporta nozarē nemainīgā līmenī, sporta nozarei papildus piešķirti gandrīz 2,4 miljoni eiro. Nodrošinot sporta federāciju un sporta pasākumu, augstas klases sasniegumu sportā finansēšanu, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksu un citus sporta nozarei būtiskus pasākumus, vienlaikus nākamgad IZM pilnveidos normatīvo regulējumu sporta politikas jomā un īstenos sporta speciālistu sertifikācijas sistēmas reformu.
Izmantojot piešķirto papildu finansējumu, nākamgad plānots izveidot ārzemēs dzīvojošo Latvijas valstspiederīgo latviskās izglītības modeli, sniegt lielāku atbalstu diasporai latviskās izglītības nodrošināšanā, kā arī latviešu valodas apguvei ārvalstu augstskolās.

Apstiprinātā budžeta ietvaros IZM nākamgad turpinās Valsts izglītības informācijas sistēmas attīstību, ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu tiks uzsākta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma vispārējā, profesionālajā un augstākajā izglītībā. Tāpat ministrija nodrošinās Latvijas dalību ES izglītības, jaunatnes un sporta jomas programmā Erasmus+ un ES zinātnes, pētniecības un inovāciju atbalsta programmā Apvārsnis2020. Nākamgad arī paredzēts ieviest nozīmīgus atbalsta mehānismus jaunatnes organizācijām, veicinot jauniešu iniciatīvas, dalību projektos, jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē pašvaldībās un valstī kopumā. Nozīmīgs būs atbalsts ar Latvijas valsts simtgadi saistītajiem pasākumiem izglītības, zinātnes, jaunatnes, valodas un sporta jomā, tajā skaitā XVIII Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkiem "Gaudeamus".
Kopumā nākamajā gadā IZM resorā izdevumi paredzēti 395,634 miljonu eiro apmērā. Savukārt mērķdotācijas pašvaldībām apmērs nākamgad ir 349,904 miljonu eiro.