Publicēts 27 novembris 2017

KopejaNoskaidroti Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētā konkursa "Gada sporta skolotājs 2017" nominanti – tie ir Irina Tihomirova (Rīgas Austrumu vidusskola), Signe Lūsiņa (Valmieras sākumskola) un Māris Stabiņš (Grundzāles pamatskola). Konkursa uzvarētājs – izcilākais Latvijas sporta skolotājs 2017. gadā – tiks nosaukts "Latvijas Gada balvas sportā 2017” apbalvošanas ceremonijā 21. decembrī.

IZM organizētā konkursa "Gada sporta skolotājs 2017" finālam tika izvirzīti seši lieliski sporta skolotāji – Māris Stabiņš (Grundzāles pamatskola), Irina Tihomirova (Rīgas Austrumu vidusskola), Lāsma Rumpe (Saldus pamatskola), Iveta Kacēna (Balvu pamatskola), Signe Lūsiņa (Valmieras sākumsko-la) un Deniss Sarafaņuks (Daugavpils Saskaņas pamatskola).

24. novembrī Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā konkursa žūrija klātienē vērtēja konkursa dalībnieku vadī-tās sporta stundas šīs skolas audzēkņiem. Tika vērtēta skolotāja prasme pielietot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māka pašam kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, prasme nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat tika vērtēts mācību stundas emocionālais fons, drošības noteikumu prasību ievērošana un citi kritēriji.

IrinaTihomirovaRīgas Austrumu vidusskolas sporta un interešu izglītības skolotāja Irina Tihomirova ir mērķtiecīga, viņai ir svarīgi sasniegt kvalitatīvus rezultātus, gan plānojot darbu, gan arī vadot sporta stundas. Tāpēc nepārtraukti tiek paaugstināta pedagoģiskā darba kvalitāte un efektivitāte. Tāpat I.Tihomirova attīsta skolēnos prasmi pielietot stratēģisku pieeju mācīšanās darbā, uzņemoties atbildību par mācību rezultātiem. Skolotāja arī dara vērtīgu darbu, izstrādājot mūsdienīgus mācību metodiskos līdzekļus.

Signe LusinaSports ir skolotājas Signes Lūsiņas sirdslieta. Ar savu redzējumu un domāšanas oriģinalitāti viņa spēj iedvesmot gan skolēnus un kolēģus, gan arī bērnu vecākus – tā S. Lūsiņu raksturo Valmieras sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Sanita Eglīte. Valmieras sākumskolas sporta skolotājai ir raksturīga apbrīnojama ideju daudzveidība, katra minūte sporta stundā tiek rūpīgi pārdomāta. Sporta nodarbības tiek vadītas pat uz ledus. Nozīmīgs ir S.Lūsiņas ieguldījums skolas sporta tradīciju izveidē, to izkopšanā un sadarbībā sporta jomā pilsētā.

Maris Stabins 1Grundzāles pamatskolas sporta skolotāja Māra Stabiņa vadītajās sporta stundās bērni piedalās ar prieku un bez attaisnojuma tās nekavē. Skolotāja audzēkņi regulāri gūst panākumus dažāda mēroga sporta sacensībās, ir izveidojusies laba sadarbība ar skolas vadību, citiem skolotājiem, bērnu vecākiem un pašvaldību. Skolotājs pauž lepnumu par savu skolu un audzēkņiem.

Konkursa "Gada sporta skolotājs 2017" vērtēšanas komisijā šogad darbojas gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp Latvijas Sporta akadēmijas pedagoģijas doktorants Deniss Čerkovskis, sporta raidījuma "HatTrick" producents un žurnālists Dīvs Reiznieks, taku skriešanas seriāla "Stirnu buks" un Latvijas skolu čempionāta taku skriešanā organizētājs Rimants Liepiņš un citi.

IZM rīkotajā konkursā "Gada sporta skolotājs 2017" dalībniekus tika aicinātas pieteikt Latvijas novadu un pilsētu izglītības pārvaldes, valsts vai pašvaldību dibinātās pamatizglītības, vidējās izglītības, kā arī profesionālās vidējās izglītības iestādes. Pirmo reizi konkursā skolotāji varēja pieteikties arī paši. Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs.