Publicēts 10 janvāris 2018

Paziņoti EUROSTUDENT VI pētījuma “Studentu sociālie un ekonomiskie apstākļi Latvijā” rezultāti. Salīdzinot ar 2013. gadā veikto EUROSTUDENT pētījumu, pieaudzis to studentu skaits, kuri nepārtrauc studijas, kā arī palielinās strādājošo klātienes studentu skaits un viņu ienākumi.

Pieaug to studentu īpatsvars, kuri nepārtrauc studijas:
2013. gads – 86%
2017. gads – 92,5%
Pētnieki noskaidrojuši, ka gada laikā pēc pašreizējās programmas absolvēšanas 28% studentu plāno studijas turpināt, vēl 15% plāno to darīt ne ātrāk kā gadu pēc pašreizējo studiju pabeigšanas, bet 16% šobrīd neplāno turpināt izglītības ceļu. Savukārt 40% studentu vēl nav izlēmuši, vai un kad turpināt studijas.

Pieaug to studentu skaits, kuri studējuši vai vēlas studēt ārzemēs:
2013. gads – ārzemēs studējuši 7%, plānoja studēt ārzemēs – 12%
2017. gads – ārzemēs studējuši 9%, plāno studēt ārzemēs – 25%
Salīdzinot ar aptauju pirms četriem gadiem, redzams, ka visās zinātņu jomās palielinājies to studentu skaits, kas ieguvuši vai vēlas iegūt ārvalstu studiju pieredzi.

Pieaug klātienes studentu nodarbinātība paralēli studijām:
2009. gads – 45 %
2017. gads – 61 %
Galvenais iemesls studējošo nodarbinātībai – nauda ikdienas tēriņiem. To kā svarīgāko motivāciju min 81% strādājošo studentu. Otrs nozīmīgākais iemesls ir pieredzes gūšana darba tirgū (par svarīgu to atzīst 68% strādājošo studentu).

Pieaug studentu vidējie ikmēneša ienākumi:
2013. gads – 357,91 EUR
2017. gads – 579,22 EUR
Vidēji valstī tikai 15% no visiem studentiem izmanto valsts nodrošināto stipendiju, 8% norādījuši uz valsts galvoto aizdevumu kā ienākumu avotu.

Vairums uzskata, ka studijas palīdz sagatavoties darba tirgum:
55% aptaujāto uzskata, ka studijas labi sagatavos Latvijas darba tirgum
29% uzskata, ka pēc studijām Latvijā būs labi sagatavoti darbam ārzemēs
Iespējams, ka studentiem, kuriem nav bijusi saskarsme ar starptautisko darba tirgu, grūti izvērtēt, vai viņu izglītība, zināšanas, prasmes un kompetences ir vai nav piemērotas starptautiskajam darba tirgum, un atbildes drīzāk norāda uz informētības un izpratnes trūkumu, nevis viennozīmīgi uz zināšanu un prasmju trūkumu.

Vēl pētījumā noskaidrots, ka vairums Latvijas pilna laika klātienes studentu ir apmierināti gan ar studiju kvalitāti, gan studiju materiāltehnisko nodrošinājumu. Klātienē studējošie vēlas labāku studiju procesa organizētību un lielāku augstskolu pretimnākšanu prakses organizēšanā.

Studējošie augstu vērtē docētāju pieejamību konsultācijām un viņu atbalstu studiju darbu izstrādē. Gandrīz puse studentu uzskata, ka kopumā augstākā izglītība Latvijā ir tikpat kvalitatīva kā citās valstīs. Vidējais vērtējums gandrīz visās programmās ir līdzīgs, izņemot divas izglītības jomas — informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (apgalvojumam piekrīt 50% studentu) un sociālās, komunikācijas un informācijas zinātnes (apgalvojumam piekrīt 36% studentu).

Vairāk nekā divas trešdaļas studējošo uzskata, ka augstākajai izglītībai ir jābūt līdzvērtīgi pieejamai reģionos. Jautājumā par budžeta studiju vietām gandrīz divas trešdaļas atbalsta viedokli par budžeta studiju vietas nodrošināšanu ikvienam studentam. Retāk studenti atbalsta viedokli, ka budžeta vietas jānodrošina tikai tiem studējošajiem, kas turpmāk strādās tautsaimniecībai noderīgās jomās.

Lai arī augstākajā izglītībā aktuāla ir ārvalstu docētāju piesaiste un lekciju piedāvājums svešvalodās, šim studiju procesa organizācijas aspektam ir dots viszemākais vērtējums. Tikai 40% studentu ir apmierināti ar augstskolas piedāvājumu, bet 23% ir neapmierināti ar to.

EUROSTUDENT VI posma pētījumu 2017. gadā Latvijā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtījuma īstenoja LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki. Latvijas situācijas analīze balstās uz 2363 pilna laika studentu sniegtajām atbildēm 29 valsts un privātajās augstskolās. Pētījuma mērķis - sniegt ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā studentu mobilitāte, studiju procesa vērtējums, studentu nodarbinātība, integrācija darba tirgū, studentu ienākumu un izdevumu struktūra, līdzdalība sabiedrības dzīvē.

Pētījuma rezultātā gūtie dati ir brīvi pieejami visiem interesentiem, tai skaitā tos ir laipni aicināti izmantot citi pētnieki un studējošie akadēmisko darbu izstrādei. Ar pētījumā iegūtiem datiem visi interesenti var iepazīties šeit.