Publicēts 15 janvāris 2018

skola2030Līdz 2018. gada 1. februārim izglītības jomā strādājošie, vecāki, uzņēmēji un ikviens sabiedrībā var ietekmēt to, ko un kādā veidā turpmāk mācīsies bērni un jaunieši skolās Latvijā. To var izdarīt vietnē SKOLA2030, iesniedzot savus priekšlikumus un vērtējumu par jaunā mācību satura un pieejas apraksta projektu “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Turpat iespējams iepazīties ar jau līdz šim izteiktajiem komentāriem.

Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties un izglītības jomas ekspertiem izvērtējot visus priekšlikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) šī gada pavasarī tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

Kopš sabiedriskās apspriešanas sākuma pagājušā gada septembrī gaidāmās mācību satura un pieejas pārmaiņas mērķtiecīgi skaidrotas Latvijas skolu vadību komandām un to pedagogiem, visu mācību satura jomu koordinatoriem pilsētas, novada, novadu apvienību teritorijās, visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītājiem vai viņu pārstāvjiem, tiekoties ar dažādām interešu grupām. Papildus kopējam satura ietvaram 100 pilotskolas Latvijā, ar kurām sākta regulāra mācību satura aprobācijas sadarbība, saņēmušas arī pirmos mācību priekšmetu programmu paraugus. Vietnē SKOLA2030 paredzēta iespēja sniegt atsauksmes, kā arī nodrošināts tas, ka komentārus var izteikt ikviens, arī tad, ja viņa profesionālā darbība nav saistīta ar izglītību. Iesniegtie komentāri, ieteikumi un jautājumi ir lasāmi vietnes SKOLA2030 sadaļā “Priekšlikumi”.

“Vērtējot līdz šim sniegtos priekšlikumus un komentārus, arī vērtējot dzirdēto semināros ar vairākiem tūkstošiem pedagogu Latvijā, skaidri redzams atbalsts un izpratne, ka nepieciešams īstenot pārmaiņas izglītības saturā un mācīšanās pieejā. Skolas un skolotāji īpaši novērtē sistēmisko pieeju, ar kādu saturs tiek pārskatīts, kā arī centienus mācības padarīt saistošākas skolēniem, dodot viņiem iespēju iedziļināties, mācoties mazāk, toties dziļāk,” vērtē projekta mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

Vienlaikus Z. Oliņa uzsver: “Protams, skolotāju vidū ir satraukums par mācību satura un pieejas ieviešanu. Viens no būtiskiem komentāriem ir par laiku un ieguldījumu, kas nepieciešams katram skolotājam, lai sagatavotos tādai mācību stundai, kas iesaista un sasniedz katru skolēnu. Skolas bažījas arī, kā praktiski īstenot regulāru sadarbību un stundu plānošanu ar citu mācību priekšmetu kolēģiem, lai ieguvums būtu efektīvas mācības skolēniem un plānotie sasniedzamie rezultāti dažādu mācību jomu vai priekšmetu ietvaros nepārklātos, bet būtu saskaņoti un pēctecīgi. Skolotāji arī bažījas, vai pašreizējais satura piedāvājums sešgadīgam bērnam pirmajā klasē atbilst bērnu vecumam un sagatavotībai.”

Kā norāda Z. Oliņa, visi būtiskie aspekti tiks izsvērti gan turpmākajā sabiedrības iesaistes procesā, gan gatavojot vadlīnijas un standartus apstiprināšanai MK.

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskā apspriešana ilgst jau no 2017. gada septembra. Šajā laikā ir mērķtiecīgi skaidrotas iecerētās pārmaiņas, pirmām kārtām skolu vadītājiem un skolotājiem, pašvaldībām, mācību jomu koordinatoriem, lai izvērtētu piedāvāto un saņemtu ieteikumus mācību satura un pieejas uzlabošanai:

  • oktobrī notika aprobācijas semināri apmēram tūkstotim 100 Latvijas pilotskolu skolotājiem, kuros ne vien tika skaidrots satura ietvars, bet arī nodotas aprobācijai mācību priekšmetu mācību programmu pirmās versijas;
  • novembrī un decembrī sekoja vairāki semināri par mācību darba organizāciju 100 pilotskolu vadības komandām;
  • novembrī notika semināri pedagogiem, kuri piekrituši kļūt par mācību jomu koordinatoriem savas pilsētas/novada/novadu apvienības teritorijā, tā sasniedzot skolas un skolotājus, kuras nav iesaistītas aprobācijā. Kopā šajos semināros piedalījās vairāk nekā 1000 pedagogu. Tādējādi katrā novadā un pilsētā pakāpeniski veidosies profesionāļu komanda, kas ar semināros un e-vidē pieejamajiem materiāliem būs saņēmuši tiešu informāciju par jauno mācību saturu un tā ieviešanu, lai varētu to izskaidrot kolēģiem un arī virzīt un atbalstīt savas mācību jomas kolēģu ciešāku sadarbību, arī – satura pilnveidē un papildināšanā;
  • decembrī uz semināriem bija aicināti visu Latvijas pašvaldību izglītības jomas vadītāji vai pārstāvji, lai iesaistītu pašvaldības un veicinātu ilgtermiņa atbalsta mehānismu veidošanu jaunā mācību satura ieviešanai, īpaši runājot par pedagogiem un skolām nepieciešamo atbalstu;
  • projekta komanda piedalījusies nozīmīgos ar izglītības jomas attīstību saistītos pasākumos, to skaitā augstskolu organizētajās konferencēs un Latvijas Bankas izglītībai veltītajā konferencē, notikušas individuālās tikšanās ar dažādu interešu grupu pārstāvniecībām, piemēram, ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, LU Zinātnes padomi, Latvijas Pašvaldību savienību;
  • lai iesaistītu plašāku sabiedrību, līdz sabiedriskās apspriešanas noslēgumam janvāra beigās notiks vēl 7 forumi ar aptuveni 700 dažādu jomu viedokļu līderu līdzdalību.

Šī ir pirmā reize, kad vispārējās izglītības mācību saturs tiek pārskatīts kopumā no pirmsskolas līdz 12. klasei. Tas darīts, lai apgūstamais mācību saturs un sasniedzamie rezultāti skolēnam dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, lai mazinātos līdzšinējā mācību satura sadrumstalotība un bērniem un jauniešiem būtu nodrošināta saskaņota un pēctecīga zināšanu un prasmju apguve.

Topošais mācību saturs veidots ar līdz šim plašāko pedagogu iesaisti. Tā izstrādē bijuši iesaistīti turpat 300 praktizējošu Latvijas pedagogu un augstskolu mācībspēku.

Pirmsskolas, skolas, augstskolas, pedagogu profesionālās asociācijas vai biedrības, pilsētu vai novadu pedagogu metodiskās apvienības, uzņēmēju asociācijas vai biedrības u.c. ir aicinātas, apkopojot savu biedru, kopienas viedokli, iesniegt oficiālus priekšlikumus par mācību satura un pieejas aprakstu Valsts izglītības satura centrā elektroniski, sūtot e-pastu ar atsauci “Priekšlikumi mācību satura aprakstam” uz adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2018. gada 1. februārim.

Vienlaikus ikviens interesents, vecāks, uzņēmējs, interešu grupu pārstāvis var izteikt savus ierosinājumus
vietnē SKOLA2030.


Par projektu

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai pirmsskolas līdz 12. klasei, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projektā paredzēta mācību satura izstrāde un aprobācija, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, t.sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projektā tiks nodrošināta profesionālā pilnveide 6000 pedagogiem, t.sk. pedagogu komandām 100 pilotskolās un visu izglītības iestāžu vadības komandām, kā arī tiks veidota mācību līdzekļu vietne. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu - attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.