Publicēts 15 februāris 2018

Liga Lejina 150218Ceturtdien, 15. februārī, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa piedalās Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ministru padomē.

Darba kārtībā ir divas ministru diskusijas – par Erasmus+ programmas turpmāko virzību pēc 2020.gada, ņemot vērā gan šā gada 31. janvārī publicēto Erasmus+ starpposma izvērtējumu, gan gaidot Eiropas Komisijas priekšlikumus nākamajam ES daudzgadu budžetam un nozaru programmām, un par jaunajām politikas iniciatīvām izglītības jomā, ko valstu vadītāji pārrunāja iepriekšējā Eiropadomes sanāksmē, tostarp darbu pie vienotas Eiropas izglītības telpas izveides.

Nacionālā līmenī Erasmus+ programma ir būtiskākais instruments, kas palīdz sasniegt izvirzītos mērķus izglītības un darba ar jaunatni internacionalizācijā un starptautiskās sadarbības veidošanā. Erasmus+ programma Latvijai sniedz iespēju modernizēt izglītības sistēmu, paplašināt starptautisko dimensiju dažādos izglītības līmeņos, celt kvalitāti darbā ar jaunatni, atbalstīt labu sporta pārvaldību u.c.

Latvijai pieejamais programmas Erasmus+ finansējums 2014.-2020. gada periodam tiek plānots ap 105 milj.eiro. Visā programmas darbības laikā atbalsts studijām, mācību praksei, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un starptautiskās sadarbības projektu īstenošanai tiks sniegts 60–70 000 Latvijas iedzīvotāju - pedagogiem, studentiem, jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, pieaugušo izglītotājiem, izglītības un sporta politikas veidotājiem un īstenotājiem.

2017. gada 14. decembra Eiropadomē valstu un valdību vadītāji pauda konkrētus priekšlikumus ES sadarbībai izglītībā, uzsverot izglītības nozīmi iekļaujošas un saliedētas sabiedrības veidošanā, kā arī ES konkurētspējas stiprināšanā.

Diskusijas “Turpmākie pasākumi saistībā ar izglītības aspektiem Eiropadomes 2017. gada 14.decembra secinājumos” mērķis ir apzināt izglītības ministru viedokli par turpmāk veicamajiem soļiem Eiropadomes secinājumos ietverto izglītības iniciatīvu īstenošanai un citām iespējamām prioritātēm sadarbībai izglītībā ES līmenī. Izglītības ministri šodien diskutē par Eiropas Universitāšu tīklu izveidi, savstarpēju diplomu atzīšanu, svešvalodu prasmju nozīmīgumu un Eiropas studenta kartes ieviešanu, kā arī citiem jautājumiem, tostarp digitālo risinājum ieviešana izglītībā.

“Latvija atbalsta pagājušā gada decembrī Eiropadomes secinājumos pausto, ka izglītības politikai ir būtiska loma eiropiešu vienošanā un kopīgās nākotnes veidošanā. Savstarpēja uzticība, paraugprakses apmaiņa, mobilitāte un tiekšanās uz izaugsmi vienmēr ir bijusi pamatā Eiropas sadarbībai izglītības jomā, un šādai pieejai būtu jāturpinās, virzoties uz kopīgu Eiropas izglītības telpu,” uzsver IZM valsts sekretāre L.Lejiņa.

Latvija kopumā atbalsta Eiropas universitāšu tīkla iniciatīvas pakāpenisku attīstību, ņemot vērā potenciālos ieguvumus izglītības kvalitātei un Eiropas konkurētspējai. Par galveno tīkla mērķi jānosaka augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas integrācijas veicināšanu, kā arī izcilības attīstību, īpašu uzmanību pievēršot universitātēm kā novatoriem.
Eiropas universitāšu tīklu veidošanā un attīstībā ir svarīgi iesaistīt visas dalībvalstis, tostarp dalības kritēriju izstrādē. Apzinoties universitāšu nozīmi reģionu attīstībā, šiem tīkliem jābūt plaši izplatītiem visos ES reģionos.