Publicēts 11 jūnijs 2018

kasmainisies

2018.gada 25.aprīlī Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija konceptuāli atbalsta likumu grozījumus, kas paredz uzsākt samērīgu, līdzsvarotu un elastīgu pāreju uz pamatizglītības satura apguvi, sākot no 6 gadu vecuma, nodrošinot iespējas 1.klases izglītības programmu īstenot arī pirmsskolā. Savukārt piecgadīgiem bērniem pirmsskolas izglītības posmā ir paredzēta vienu gadu ilga obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Saskaņā ar ģimenes ārsta, psihologa atzinumu sagatavošanas programmā bērns varēs mācīties vēl vienu gadu, mācības 1.klasē uzsākot septiņu gadu vecumā. “Skolas gaitu uzsākšana 6 vai 7 gadu vecumā vienmēr būs vecāku izvēle,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

“Šobrīd jaunais mācību saturs tiek veidots pēctecīgi un atbilstīgi sešus gadus vecu bērnu interesēm un vajadzībām, rosinot viņu saprast sevi un izzināt pasauli, konstruēt jaunas zināšanas uz savā pieredzē jau esošajām, izmēģināt, nebaidīties kļūdīties, domāt un meklēt citus risinājumus. Bērni pamatizglītību varēs uzsākt vai nu bērnudārzā, vai skolā, kur jau šobrīd tiek īstenotas kā pirmsskolas, tā pamatizglītības programmas un viņu attīstības un mācīšanās vajadzību nodrošināšanai ir piemērota vide. Sešgadniekam, mācoties 1. klasē, būs jānodrošina – pagarinātā diena, kustību aktivitātes svaigā gaisā, atpūtas iespējas un rotaļas,” skaidro Valsts izglītības satura centra Guntars Catlaks.

Pārmaiņu mērķis ir sekmēt bērnu garīgo, intelektuālo un fizisko attīstību, nodrošinot atbilstošu mācību vidi, kas ir droša, mainīga, izzinoša, kā arī pētīt, mācīties un radīt rosinoša. Pirmajā klasē plānotais apgūstamais mācību saturs un metodika ir atbilstošs sešu gadu vecumā apgūstamajam obligātās pirmsskolas izglītības saturam, akcentējot kompetenču pieeju.

Ir paredzēts noteikt, ka mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes. Jaunā satura īstenošanas pieejā būtiska ir mācību darba organizācijas formu daudzveidība, līdztekus mācību stundai nodrošinot atpūtu, rotaļas, spēles, praktikumus, kā arī nodarbības dabā un mācību ekskursijas. Pēc mācību nodarbībām 1.klases skolēniem no valsts budžeta mērķdotācijas tiks nodrošināta iespēja saņemt pedagoģisku palīdzību un organizēti pavadīt brīvo laiku ārpus mācību stundām. Līdz ar to skolēniem tiek nodrošināta droša vide, pavadot laiku pagarinātajā dienas grupā, kas iekļauj bērnu atpūtu svaigā gaisā, individuālu palīdzību, rotaļas, spēles un citas nodarbības. Tāpat pēc obligātajām mācību nodarbībām skolēns var apmeklēt interešu izglītības pulciņus un fakultatīvu nodarbības.

Bērni, kuri 2017./2018.mācību gadā ir uzsākuši divu gadu obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei, to turpinās arī 2018./2019.mācību gadā. Viņiem obligātās sagatavošanas otrajam gadam tiks piedāvāta pārejas programma, lai, turpinot mācības skolā, līdz ceturtajai klasei izlīdzinātu atšķirības starp abām 2019./2020.mācību gada 1.klasēm. 2018.gada 1.septembrī pirmskolas izglītības iestādēs tiks uzsākta jaunā satura ieviešana, un piecgadīgi bērni jauno obligāto pirmsskolas saturu apgūs viena gada laikā, lai ar 2019./2020.mācību gadu būtu gatavi uzsākt mācības 1.klasē ar kompetenču pieejā balstītu izglītības saturu. Sešgadīgie bērni šajā gadā turpinās pirmsskolas izglītības apguvi, ko ir uzsākuši 2017./2018.mācību gadā un ir apguvuši tikai daļu pirmsskolas izglītības satura. 2019.gada 1.septembrī gan 5 un 6 gadus vecie, gan 6 un 7 gadus vecie bērni, kas 2018.gada 1.septembrī uzsāka vai turpināja mācības obligātajā pirmsskolas izglītībā, sāks mācīties 1.klasē pēc jaunā mācību satura.

Ar valdībā apstiprinātajiem grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā var iepazīties MK mājaslapā.

Animācijas filma “Kas mainīsies vai nemainīsies, sākot skolas gaitas no 6 gadu vecuma?”

 

 

IZM 6gadnieku infografika 1920x1080 V3 01

IZM 6gadnieku infografika 1920x1080 V3 02

IZM 6gadnieku infografika 1920x1080 V3 03

IZM 6gadnieku infografika 1920x1080 V3 04

 

 

 

 

 

Viena no Cēsu Jaunās pamatskolas izveidotājām Dana Narvaiša uzskata, ka sešgadnieki ir ļoti motivēti, zinātkāri, entuziastiski un enerģiski apgūt jaunas lietas. Jaunais mācību saturs un vide būs piemērota pamatizglītības apguves uzsākšanai no 6 gadu vecuma. Plašāk sižetā:

 

 

Cēsu 2.pamatskola jau šobrīd ir gatava uzņemt sešgadniekus 1.klasē: mācību vide ir atbilstoša bērna mācīšanās vajadzībām, pedagogi iesaistās profesionālās pilnveides kursos. Plašāk sižetā:

 

 

2018.gada 1.septembrī jaunais mācību saturs tiks ieviests pirmsskolā, tādējādi mainot veidu un vidi, kā bērni tiks sagatavoti pamatskolai. LU Pedagoģijas un psiholoģijas profesore Anita Petere uzskata, ka sešgadnieki ir gatavi mācīties pēc jaunā satura, jo tas veicina bērna radošumu, pētniecības kāri un domāšanas procesus. Plašāk sižetā:

 

Andrejam Kronim meita 1.klasē sāka mācīties sešu gadu vecumā, jo viņš uzskatīja, ka viņa bērnam jāsniedz iespēja mācīties veidā, kas vislabāk atbilst viņa spējām un vajadzībām. Tāpat viņš uzsver, ka ģimenēm ir būtiska loma bērna iesaistei mācībās. Plašāk sižetā: