Publicēts 06 aprīlis 2018

050418

2018.gada 5.aprīlī, piedaloties izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, tika parakstīta vienošanās par infrastruktūras modernizēšanu vispārējās izglītības iestādēs Kuldīgas, Valkas, Preiļu un Tukuma novadā.

Ministrs Kārlis Šadurskis: “Līdz šim mēs esam daudz strādājuši ar pašvaldībām, diskutējot un kopīgi meklējot labākos risinājumus infrastruktūras modernizēšanai novadu vispārējās izglītības iestādēs. Šodien, parakstot šos līgumus, iecerētie projekti sāk iegūt reālas aprises un mēs varam būt gandarīti par to, ka jau tuvākajā nākotnē vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūra un mācību programmas būs atbilstošas priekšstatiem par to, kādai ir jābūt mācību videi 21.gadsimtā. Patiešām nopietnas investīcijas tiks ieguldītas skolās, kas ir spējīgas piesaistīt darbam motivētus un radošus pasniedzējus un kurās jaunais mācību standarts nav tikai punkts Ministru kabineta noteikumos, bet gan dzīvē ieviešama, reāla mācību pieeja mūsu jauniešu nākotnes vārdā”.

Programmas ietvaros stratēģiskajiem priekšatlases kritērijiem atbilstošās* vispārējās izglītības iestādēs** tiks izveidota moderna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša mācību vide, kas papildināta ar mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu un jauniem dabaszinātņu un matemātikas kabinetiem. Vispārējās izglītības iestādēs paredzēts sakārtot arī sporta infrastruktūru, uzlabojot sporta laukumus (Kuldīgas Centra vidusskolā, Preiļu 1.pamatskolā, Tukuma 2.vidusskolā) un divas sporta zāles (Kuldīgas 2. vidusskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā).

Lai uzlabotu vispārējās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu pakalpojumu kvalitāti, Valkas pilsētā paredzēta Jāņa Cimzes ģimnāzijas dienesta viesnīcas modernizēšana. Savukārt Preiļu novada pašvaldībā investīcijas tiks ieguldītas arī reģionālā metodiskā centra darbības uzlabošanai Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā.

ERAF investīcijas gandrīz 22 milj.eiro apmērā Kuldīgas, Valkas, Preiļu un Tukuma novados paredzētas kopumā 11 izglītības iestāžu modernizēšanai, kas ļaus vairāk nekā 4800 izglītojamo jauno mācību saturu apgūt mūsdienīgās mācību telpās.

Projektu īstenošana vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai ir uzsākta 2017.gadā un to mērķis ir attīstīt izglītības infrastruktūru vispārējās izglītības iestādēs, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu. Finansējums tiek piešķirts ergonomiskas mācību vides izveidei, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras būvniecībai un dienestu viesnīcu modernizēšanai, kā arī valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir ne mazāks kā 168,1 milj. euro, ko veido ERAF finansējums 142,9 milj. eiro un nacionālais publiskais (valsts un pašvaldību budžeta) līdzfinansējums ne mazāk kā 25,2 milj. eiro. Kopumā programmas ietvaros paredzēts modernizēt 100-115 vispārējās izglītības iestādes, kur izglītību apgūst vairāk nekā 47 tūkstoši izglītojamo.

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu ir uzsākta vispārējās izglītības satura reforma pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projekta laikā tiek izstrādāts, aprobēts un ieviests jauns mācību saturs zināšanu un prasmju apguvei septiņās mācību jomās - sociālā un pilsoniskā; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes, kā arī četrās caurviju prasmēs - pašizziņa un pašvadība; domāšana un radošums; sadarbība un līdzdalība; digitālā prasme. Jau no šā gada 1.septembra jauno saturu paredzēts pakāpeniski ieviest pirmsskolas izglītības pakāpē, savukārt pamatizglītībā un vidējā izglītībā – no 2019.gada 1.septembra.

* Ministru kabineta noteikumi Nr.323 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”
** Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Jāņa Cimzes ģimnāzija, Ozolu sākumskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Preiļu 1.pamatskola, Tukuma 2.vidusskola, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Tukuma 2.pamatskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatkola