Publicēts 23 marts 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir iepazinusies ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) 2015.gada 25.februāra vēstuli un tajā izteiktajiem jautājumiem par pedagogu darba samaksas jauno modeli un sniegusi atbildes uz tiem. Vienlaikus atgādinām, ka ministrijas mājaslapā ir pieejama plaša informācija par jauno modeli, tostarp atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

1. Kāds būs amata vienību skaits katrā skolu grupā? Aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes secinājušas, ka IZM modelēšanas periodā iedevusi pārāk mazu amata vienību skaitu.

Skolotāju amata vienību skaits katrai skolai tiks aprēķināts pēc formulas, kura ietver indikatorus: skolēnu skaits skolā, vidējais vienam skolēnam paredzētais kontaktstundu skaits nedēļā, stundas ilguma koeficients, skolēnu un skolotāju skaita attiecība, skolotāja darba slodze nedēļā, kontaktstundu procentuālā attiecība. Minētā formula aprobācijas procesā tiek pilnveidota tā, lai iegūtais skolotāju amata vienību skaits nodrošinātu izglītības programmu īstenošanu.

2. Kāda būs skolotāja amata alga katrā no piecām skolu grupām? Kāda ir paredzēta minimālā samaksa par vienu stundu?

Skolotāja amata alga tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos atkarībā no vidējā skolēnu skaita klasē. Samaksa par vienu skolotāja darba stundu ir atkarīga no valdības piešķirtā papildfinansējuma pedagogu darba samaksai.

3. Kāpēc netiek noteikts maksimālais kontakstundu skaits nedēļā?

Modelī maksimālo kontaktstundu skaitu, ko pedagogs var vadīt 36 stundu darba nedēļas ietvaros, ierobežo vairāki faktori:

a. katrai kontaktstundai paredzētais apmaksātais papildlaiks plānošanai, sagatavošanās procesam, vērtēšanai un analīzei,

b. proporcija starp skolotāja slodzi veidojošiem skolotāja amata aprakstā ietvertajiem darba pienākumu blokiem - laiks mācību procesa nodrošināšanai, laiks skolēnu atbalsta pasākumu nodrošināšanai, laiks izglītības iestādes attīstībai veicināšanai.

4. Kad tiks izstrādāts darba samaksas paaugstināšanas grafiks? Tika solīts, ka tas tiks izstrādāts paralēli jaunajam modelim.

Modeļa ieviešana ir saistāma ar papildfinasējumu pedagogu darba samaksai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanos. Paralēli Modeļa izstrādei IZM strādā pie pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafika izveides vidējam darbības periodam.

5. Kāpēc jaunajā modelī kontaktstunda netiek attiecināta kā astronomiskā stunda?

Modelis paredz pedagogam apmaksāt kopējo laiku 36 stundu darba nedēļā. Tādēļ nav aktuāls jautājums par to, vai kontaktstundu apmaksā kā astronomisko stundu vai arī starpbrīža laiku apmaksā pie cita skolotāja amata aprakstā paredzēta apmaksāta darba laika.

6. IZM oficiālā vēstulē 2012.gada aprīlī atzina, ka ieviešama 40 stundu darba nedēļa, bet šobrīd ir runa par 36 stundu darba nedēļu. Kā juridiski tiks definēts pedagogu darba laiks?

Meklējot labāko pedagogu darba samaksas risinājumu, IZM ir izskatījusi vairākus variantus, tai skaitā 40 stundu darba nedēļu. Par labāko risinājumu pārejai no modeļa “nauda seko skolēnam” uz pilna darba laika apmaksu tika atzīta 36 stundu apmaksāta darba nedēļa, kas nodrošinātu iespēju, palielinoties valsts finansējumam pedagogu atalgojumam, pakāpeniski pāriet uz 40 stundu darba nedēļu. Darba likums nosaka, ka pie viena darba devēja darba ņēmējs var strādāt līdz 40 darba stundām nedēļā. Modeļa ietvaros šīs darba ņēmēju tiesības netiks ierobežotas.

7. Vai tiks noteikts maksimālais izglītojamo skaits vienā klasē?

IZM neplāno noteikt maksimālo izglītojamo skaitu klasē.

8. Kā plānots organizēt kolēģu aizvietošanas finansēšanu?

Valsts finansējums pedagogu darba samaksai par ilgstoši prombūtnē esošo pedagogu aizvietošanu tiks pārskaitīts pašvaldībai,  kas tālāk nodrošinās paveiktā darba apmaksu.

9. Kāpēc jaunajā modelī klases audzināšanai tiek plānots līdz 4 stundām, bet esošajā modelī tas ir līdz 6 stundām?

Klases audzinātāja darba apmaksa Modelī paredzēta tādā pat apmērā kā esošajā modelī “nauda seko skolēnam” – tiek apmaksāta viena klases stunda kā kontaktstunda un līdz 5 astronomiskajām stundām amata pienākumu blokā “Laiks atbalsta pasākumiem izglītojamajiem”.

10. Vai paredzēta jauno pedagogu motivēšanas programma?

Saistībā ar Modeļa ieviešanu nav plānots izstrādāt jauno pedagogu motivēšanas programmu. Savukārt Modeļa ieviešana ir saistāma ar papildfinasējumu pedagogu darba samaksai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanos, kas var būt motivējoši jauno pedagogu darbam skolā.

11. Kādi būs sociālie atbalsta mehānismi skolotāju pārgrupēšanai? Pastāv iespēja, ka būs izglītības iestādes, kurās izveidosies skolotāju vakances, un izglītības iestādes, kurās būs par daudz skolotāju.

Jautājums par atbalsta pasākumiem skolotāju pārgrupēšanai ir skatāms saistībā ar pašvaldību lomu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanā.

12. Vai jaunajā modelī saglabāsies padziļināto un speciālo programmu koeficienti, un kādi tie būs?

Skolām, kurās ir akreditētas speciālās izglītības vai iekļaujošās izglītības programmas, aprēķinot skolotāju amata vienības, skolēnu skaitam tiek piemērots papildu koeficients - 1,84. Savukārt skolām, kurās ir akreditētas padziļinātās pamatizglītības programmas, aprēķinot skolotāju amata vienības, skolēnu skaitam tiek piemērots papildu koeficients - 1,25.

13. Vai jaunajā modelī tiks ņemta vērā iegūtā izglītība (bakalaurs, maģistrs, doktors) un darba stāžs?

Iegūstot kvalitātes pakāpi, nozīme ir iegūtajam grādam. Bakalaura izglītība ir nepieciešama, lai strādātu par pedagogu, bet par maģistra grādu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā tiek piešķirts papildpunkts. Modelī darba stāžs tiešā veidā netiks ņemts vērā, bet, tā kā tiek saglabāta iespēja iegūt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi, tad pakāpju iegūšana ir saistīta ar darba stāžu. Piemēram: ceturto pakāpi var iegūt pēc četriem darba gadiem, un piemaksa ir lielāka par pašlaik esošo atalgojuma palielinājumu saistībā ar darba stāžu.

14. Vai skolotāji ar nepilnu noslodzi varēs strādāt vairākās izglītības iestādēs?

Modeļa ieviešanas procesā skolotāji ar nepilnu slodzi varēs strādāt vairākās izglītības iestādēs. Viens no modeļa mērķiem ir pakāpeniski pedagogiem, kuri ieguvuši vairākas kvalifikācijas, nodrošināt darbu vienā izglītības iestādē.

15. Kāds būs pirmsskolas pedagogu darba samaksas modelis, un kā plānots to finansēt?

Modelis tiks ieviests arī pirmskolas izglītības iestādēs, līdzīgi kā skolās pedagogam apmaksājot kopējo 36 stundu darba nedēļu. No valsts mērķdotācijas tiks finansēta obligātās 5. - 6. gadīgo izglītojamo izglītības programmas īstenošana.

16. Kāds atalgojuma modelis paredzēts speciālās, profesionālās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem?

Kopējā apmaksātā 36 stundu darba laika modelis tiks ieviests arī speciālajās, profesionālajās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

17. Kāds būs piemaksu apmērs par visām pedagogu darba kvalitātes pakāpēm?

Modelī tiks saglabātas piemaksas par iegūto pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi. Piemaksas apmērs būs atkarīgs no valsts piešķirtā papildfinansējuma pedagogu atalgojumam.

18. Kāds būs direktora un viņa vietnieku, atbalsta personāla, interešu izglītības pedagoga, izglītības metodiķa un bibliotekāra amata algas apmērs? Vai to diferencēs pēc kopējā skolēnu skaita izglītības iestādē?

Skolu direktoru un vietnieku amata algas apmērs būs atkarīgs no izglītojamo skaita skolā. Atbalsta personāla, interešu izglītības pedagoga, skolas bibliotekāra amata algu tiek plānots saistīt ar attiecīgās skolu grupas skolotāju amata algu.

 

IZM 2015.gada 23.marta vēstule Nr.01-12e/75 "Par pedagogu darba samaksas jauno modeli" (.pdf)