Publicēts 22 maijs 2018

22. un 23. maijā Briselē notiek Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome, kurā plānotas ministru diskusijas, Padomes ieteikumu un secinājumu pieņemšana katrā no Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomām. ES ministru padomē piedalās izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Izglītības jomā dalībvalstis diskutēs par augstskolu lomu reģionālajā izaugsmē, uzņēmējdarbības un inovatīvu prasmju veicināšanā.

Latvijai ir svarīgi izveidot integrētu saikni starp zinātni un augstāko izglītību, lai atbalstītu ilgtermiņa mērķi – pāreju no darbietilpīgas ekonomikas uz zināšanām balstītu ekonomiku. Vienlaikus augstākās izglītības iestāžu iesaiste reģionālās politikas plānošanas procesā un reģiona vajadzību iekļaušana augstākās izglītības un pētniecības piedāvājumā abpusēji dod pienesumu reģiona attīstībā, t.sk. attīstot pārrobežu sadarbību vai uzņēmējdarbības projektus reģionālā līmenī.

Tāpēc uzskatām, ka ir svarīgi veicināt augstākās izglītības iestāžu lomu zināšanu trijstūrī un izstrādāt ilgtermiņa sadarbības platformu augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un zinātniekiem, pašvaldībām/reģioniem, pamatojoties uz Viedās specializācijas stratēģiju.

Viena no Bulgārijas prezidentūras prioritātēm ir Eiropas un jauniešu nākotne, tādēļ paredzēta diskusija par ES jaunatnes politikas turpmākām prioritātēm. IZM diskusijā uzsver, ka būtiski kopīgi strādāt pie tā, lai nākamā ES Jaunatnes stratēģijas centrā būtu pats jaunietis,viņa labklājības un dzīves kvalitātes celšana, pie konkrētiem risinājumiem strādājot fokusēti un ciešā starpnozaru sadarbībā. “Esam atvērti diskusijām, kā labāk to izdarīt ar ES Jaunatnes stratēģijas atbalstu. Uzskatām, ka politikas veidošanas līmenī šajā jomā ir potenciāls intensīvākai apmaiņai ar labo praksi, detalizētāk uzzinot par pieredzi citās dalībvalstīs. Ļoti būtiski šobrīd ir radīt skaidru saikni starp finansēšanas programmām un noteiktajiem mērķiem politiskajā līmenī,” diskusijā aicināja valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Sporta jomā ministri diskutēs par augstu sasniegumu sporta komercializāciju un Eiropas sporta modeļa ilgtspēju. Sporta komercializācija mūsdienu sabiedrībā ir likumsakarīgs process, taču šajā procesā ir būtiski nepazaudēt sporta vērtību pamatus – godīguma principa ievērošanu.

Akcentējot ES vērtības plašākā nozīmē, katrā no IZM kompetences jomām Padomē plānots apstiprināt ES Padomes dokumentus, tostarp aicinot veicināt starpnozaru sadarbību un dalībvalstu labās pieredzes apmaiņu.

Tiks apstiprināts Padomes ieteikums par kopīgu vērtību, iekļaujošas izglītības un Eiropas dimensijas mācībās veicināšanu, Padomes secinājumi par jauniešu lomu drošas, saliedētas un saskanīgas sabiedrības veidošanā Eiropā un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par to, kā ar sporta palīdzību veicināt ES kopīgās vērtības.

Izglītības jomā sanāksmē tiks apstiprināts Priekšlikums Padomes ieteikumam par pamatkompetencēm mūžizglītībā, kas aizstās 2006. gada Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumu par pamatprasmēm mūžizglītībā. Jaunā Padomes ieteikuma mērķis ir izveidot kopēju atsauces ietvaru nepieciešamajām pamatkompetencēm, veicināt vienotu dalībvalstu izpratni par mūžizglītību, sniegt ieguldījumu tāda kompetenču ietvara izstrādē, kas palīdz definēt mācīšanās rezultātus un sekmē to atzīšanu, kā arī atbalstīt ES līmeņa iniciatīvas un labās pieredzes apmaiņu šajā jomā, pārraudzīt progresu ES līmenī. Ieteikumā tiek īpaši uzvērta nepieciešamība ieviest dažādas mācīšanās pieejas un vides, tostarp digitālo tehnoloģiju atbilstošu izmantošanu, atbalstīt izglītības darbiniekus, sekmēt prasmju atzīšanu un nodrošināt kompetenču attīstības nepārtrauktību.

Izglītības jomā tiks apstiprināti arī Padomes secinājumi par virzību uz redzējumu par Eiropas izglītības telpu. Tajā norādīts, ka Eiropas izglītības telpas pamatā jābūt mūžizglītības principam, sākot ar pirmskolas izglītību līdz pat augstākajai izglītībai, ietverot arī profesionālo un pieaugušo izglītību. Tai jāveicina mobilitāte un sadarbība izglītības jomā, kā arī jāpalīdz dalībvalstīm modernizēt to izglītības sistēmas. Vienlaikus dalībvalstis aicinātas turpināt pētīt un veidot to kopīgu redzējumu par Eiropas izglītības telpu, kā arī turpināt darbu pie Eiropas universitāšu tīkla izveides.

ES Padomē plānots apstiprināt arī Padomes secinājumus par jauniešu lomu demogrāfisko problēmu risināšanu Eiropas Savienībā.