Publicēts 23 maijs 2018

book calculate calculator 5775Lai veidotu valsts pasūtījumu pētniecībai valstiski stratēģiskos jautājumos, turpmāk visas nozaru ministrijas varēs veidot un finansēt valsts pētījumu programmas no valsts budžeta līdzekļiem – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Zinātniskās darbības likumā, kas otrdien, 2018.gada 22.maijā, atbalstīti valdībā.

Šobrīd Zinātniskās darbības likums savu valsts pētījumu programmu ļauj finansēt tikai Izglītības un zinātnes ministrijai. IZM konkursa kārtībā piešķir programmām finansējumu no zinātnes finansēšanai paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta apstiprinātajos prioritārajos zinātnes virzienos. Tādējādi, piemēram, Ekonomikas ministrijai šobrīd nav iespēju finansēt valsts pētījumu programmu enerģētikā, kuras īstenošana noteikta Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2016. – 2020.gadam, un kurai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 2 milj.eiro apmērā gadā turpmākajiem trim gadiem.

Grozījumi likumā nozaru ministrijām ļaus izstrādāt valsts pētījumu programmas, kuru mērķi un uzdevumi var atšķirties no prioritārajiem virzieniem zinātnē, veicinot valsts pasūtījumu zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi attīstīt šo nozari. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizēs un īstenos Latvijas Zinātnes padome, tādējādi atslogojot nozaru ministrijas no sev neraksturīgu funkciju veikšanas un nodrošinot vienotu pieeju projektu konkursu organizēšanā un īstenošanā.

Tāpat, ar likumprojektu uzdots noteikt jaunu kārtību valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanai, ekspertīzei, īstenošanai, finansēšanai un līdzekļu izlietojuma kontrolei.
Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Veicot grozījumus Zinātniskās darbības likumā, tiks īstenoti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktie uzdevumi par Latvijas zinātnes lomu tautsaimniecības izaugsmes kontekstā, kā arī veicināta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu, izaugsmes prioritāšu un specializācijas jomu attīstība.

Ar valdībā apstiprināto likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" var iepazīties MK mājaslapā.

Lai likumprojekts stātos spēkā, tas jāpieņem Saeimai.