Publicēts 08 jūnijs 2018

Vilna 2Šodien, 2018. gada 8. jūnijā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis un ministrijas eksperti piedalās Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības ministru un augsta līmeņa pārstāvju apaļā galda diskusijā par izglītības kvalitātes nodrošināšanu straujajā pārmaiņu laikā, pedagogu atbilstošu sagatavošanu un pedagoga profesijas pievilcības sekmēšanu.

Apaļā galda diskusija tiek rīkota ikgadējās Baltijas izglītības un zinātnes ministru un ministriju pārstāvju tikšanās ietvaros, kas norisinās jau 24. reizi, šogad Viļņā. Diskusijā piedalās arī Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas izglītības ministriju valsts sekretāri.

Visās trīs Baltijas valstīs šobrīd tiek īstenotas apjomīgas reformas vispārējā izglītībā, pārskatot izglītības saturu, veicinot starppriekšmetu saikni, sekmējot skolēnu individuālos sasniegumus un iekļaušanu. Uzsākta pedagogu sākotnējas izglītības modernizācija un pastāvīgas profesionālās izaugsmes nodrošināšana. Lietuvā kā jaunie pedagogu metodiskā atbalsta centri ir noteikti Viļņas Universitāte, Šauļu Universitāte un Vītauta Dižā Universitāte Kauņā, savukārt Igaunijā - Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte. Savukārt Latvijā jauno pedagogu sagatavošana pamatā koncentrēta Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē.

“Skolotāju paaudžu nomaiņa, profesijas prestižs, strauji mainīgās globālās tendences – tie ir izglītības sistēmas izaicinājumi, kurus pieņem un risina ne tikai Latvija un pārējās Baltijas valstis, bet arī Ziemeļvalstis. Svarīga ir skolotāja izpratne par laikmeta diktētajām izmaiņām, iespējas profesionāli pilnveidoties, meklēt jaunas pieejas, savukārt valsts uzdevums ir radīt visus nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvas izglītības sistēmas nodrošināšanā. Esmu gandarīts, ka Latvijā aizvien vairāk vecāku, pedagogu, izglītības ekspertu un citi sadarbības partneri iesaistās pārmaiņu procesu virzībā, novērtējot kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nozīmi Latvijas nākotnes veidošanā,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis.

Apaļā galda diskusijas dalībnieki atzinīgi novērtēja Latvijā uzsākto skolotāju sagatavošanas reformu, kuras pamatā ir iesaistīto pušu sadarbība. Tā, studiju programmu saturs, jaunā skolotāja profesijas standarts veidots sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, skolām un nozares ekspertiem, savukārt augstskolas plāno īstenot koordinētu stratēģisko komunikāciju par skolotāju sagatavošanas izglītības reformas saturu, tās ieviešanas gaitu un jaunveidotajām studiju programmām.
Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas pārstāvji informēja par pārmaiņu procesiem savās izglītības sistēmās, atzīmējot, ka tās tiek īstenotas nepārtraukti. Īpaši uzsvērta skolotāju loma sabiedrības veidošanā, mūsdienām un nākotnei nepieciešamo prasmju pilnveides nepieciešamība un to labāka integrācija mācību saturā, individuāla pieeja, efektīva resursu izmantošana, kā arī starptautiskā sadarbības un pieredzes apmaiņas nozīme reformu īstenošanā.

Šodien Viļņā, Baltijas un Ziemeļvalstu izglītības ministru un augsta līmeņa pārstāvju tikšanās laikā parakstīts arī trīs Baltijas valstu starpvaldību līgums par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku akadēmisko atzīšanu. Līguma mērķis ir atvieglot formālās izglītības dokumentu savstarpējās atzīšanas procedūru un tādējādi veicināt studentu mobilitāti, kā arī atvieglot informācijas apmaiņu starp Latviju, Igauniju un Lietuvu par to izglītības sistēmām.

Līguma pielikumā ietvertās kvalifikācijas bez papildu formalitātēm tiks automātiski uzskatītas par salīdzināmām ar tāda paša līmeņa kvalifikācijām citā Baltijas valstī. Līgums attiecas gan uz tām kvalifikācijām, kas nodrošina augstākās izglītības pieejamību, gan augstākās izglītības kvalifikācijām. Šis līgums neskar reglamentēto profesiju atzīšanu Baltijas valstīs, tomēr šī līguma noteikumi var veicināt lēmumu pieņemšanu par Baltijas valstīs iegūto kvalifikāciju atzīšanu profesionāliem mērķiem.

Foto: LT IZM