Publicēts 21 jūnijs 2018

book close up cover 256161Lai nodrošinātu valsts pasūtījumu veidošanu pētniecībā valstiski stratēģiskos jautājumos, visas nozaru ministrijas varēs veidot un finansēt valsts pētījumu programmas no valsts budžeta līdzekļiem – to paredz ceturtdien, 21.jūnijā, Saeimā apstiprinātie Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi Zinātniskās darbības likumā.

Līdz šim savu valsts pētījumu programmu finansēt varēja tikai Izglītības un zinātnes ministrija. Grozījumi Zinātniskās darbības likumā nozaru ministrijām dod mandātu izstrādāt valsts pētījumu programmas, veicinot valsts pasūtījumu zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē ar mērķi sekmēt jaunu zināšanas un prasmju attīstību, kā arī cilvēkresursu piesaisti nozarei. Grozījumi paredz, ka Ekonomikas ministrija varēs finansēt jaunu, starpdisciplināru valsts pētījumu programmu enerģētikas jomā, kuras īstenošana ir noteikta Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2016.-2020. gadam, un tai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 2 miljonu eiro apmērā gadā turpmākajiem trīs gadiem.

Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus noteiks attiecīgās nozaru ministrijas kopīgi ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizēs un īstenos Latvijas Zinātnes padome, tādējādi atslogojot nozaru ministrijas no sev neraksturīgu funkciju veikšanas un nodrošinot vienotu pieeju projektu konkursu organizēšanā un īstenošanā.

Programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Atbilstoši likuma izmaiņām tiks noteikta jauna kārtība valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanai, ekspertīzei, īstenošanai, finansēšanai un līdzekļu izlietojuma kontrolei.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Veicot grozījumus Zinātniskās darbības likumā, tiks īstenoti Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam noteiktie uzdevumi par Latvijas zinātnes lomu tautsaimniecības izaugsmes kontekstā, kā arī sekmēta Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu, izaugsmes prioritāšu un specializācijas jomu attīstība.