Publicēts 22 jūnijs 2018

company concept creative 7369Augstskolas un koledžas līdz 1.oktobrim var iesniegt savus projektus augstākās izglītības un zinātnes programmas Inovāciju granti* 1.kārtai. Programmas ietvaros attīstīs studentu līderību, inovāciju un uzņēmējspēju, kā arī veicinās zinātnē balstītu inovatīvu ideju – produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju – izstrādi. Realizējot noteiktas idejas, augstskolas un studenti sadarbosies arī ar komersantiem, tādējādi stiprinot augstskolu un uzņēmējdarbības mijiedarbību.

Jāņem vērā, ka projektu var iesniegt augstskolas vai koledžas, kas īstenos to ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem – citu augstākās izglītības institūciju, zinātnisko institūciju, komersantu, organizāciju, kas ir kompetenta jaunu produktu izstrādes un biznesa attīstības jautājumos, valsts vai pašvaldības institūciju. Finansējums tiks piešķirts augstākās izglītības institūciju izstrādāto Studentu inovāciju programmu īstenošanai, kas ietver dažādus pasākumus, piemēram, inovāciju konkursi un sacensības, inovāciju darbnīcas, kuru ietvaros tiek īstenoti studentu inovāciju pieteikumi, vasaras skolas, specializētās mācības un mācību konferences, studentu jaunuzņēmumu (startup) izveide, tehniskā jaunrade, modelēšana, eksperimentēšana un citi pasākumi, kas nodrošina studējošo inovāciju spējas un uzņēmīguma attīstību.

Programmas īstenošanas rezultātā ir plānots attīstīt studējošo līderības, inovācijas un uzņēmējspēju, izstrādāt produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju inovācijas, nodibināt studējošo jaunuzņēmumus, veicināt sadarbību ar komersantiem un piesaistīt privātās investīcijas projektu realizēšanai, kā arī attīstīt spēcīgu akadēmiskās vides, industrijas un uzņēmēju sadarbību ilgtermiņā.

Kopējais pieejamais finansējums programmas īstenošanai ir vismaz 38,5 milj. euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 28,9 milj. euro apmērā un privātais līdzfinansējums vismaz 9,6 milj. euro apmērā. Pirmajai atlases kārtai plānotais finansējums ir vismaz 26,4 milj.euro, no kuriem 19,8 milj.ir ERAF, bet vismaz 6,6 milj.euro - privātais līdzfinansējums.

*Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi