Publicēts 11 jūlijs 2018

chris liverani 552652 unsplashIzvērtējot 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu pirmajā projektu konkursā saņemtos iesniegumus, nolemts atbalstīt 61 projektu, kuru finansēšanai paredzēti 17,8 milj. eiro. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes projektu zinātnisko ekspertīzi un to atbilstību katrai specifiskai zinātnes jomai, projektus vērtēja neatkarīgi ārvalstu zinātnieki – eksperti.

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā kopumā tika saņemti 397 projektu iesniegumi. Lielais projektu iesniegumu skaits un starpdisciplinārā pieeja apliecina Latvijas zinātnieku augsto kapacitāti un zinātniskās sabiedrības orientēšanos uz pētījumiem, kas risina sabiedrībai aktuālus jautājumus.

Visvairāk projektu tika iesniegti dabaszinātņu nozarēs – 120, tām seko inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares – 102, medicīnas un veselības zinātnes – 68, humanitārās un mākslas zinātnes – 44 projekti, sociālās zinātnes – 36, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 27. Projektus iesniedza 36 zinātniskās institūcijas, savukārt 47 no iesniegtajiem projektiem ir sadarbības projekti, kuros iesaistītas vairākas zinātniskās institūcijas.

Visos projektu iesniegumos iesniedzēji iezīmējuši skaidru vīziju par zinātnisko rezultātu izmantošanu un publicēšanos. Nostiprināt zinātniskos rezultātus kā intelektuālo īpašumu visbiežāk plānots inženierzinātņu un tehnoloģiju nozaru projektos, taču arī citās nozarēs plānota intelektuālā īpašuma tiesību nostiprināšana. Projektos lielā mērā plānots stiprināt zinātnisko kapacitāti, iesaistot projektu īstenošanā studentus un doktorantus, kā arī veidot studiju procesā izmantojamus materiālus, nodrošinot pētniecībā balstītās augstākās izglītības attīstību.

2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ir ieviestas vairākas iniciatīvas – obligāta studējošo un doktora grāda pretendentu iesaiste, pētniecības un studiju vides sasaiste, kā arī zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšana. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiks ieguldīts tik liels finansējuma apjoms – nākamajos trīs gados paredzēts finansēt projektus kopumā par 27,5 miljoniem eiro. Tāpat tiks sakārtota Latvijas Zinātnes padomes grantu sistēma, sniedzot iespēju zinātniskajām institūcijām iesniegt projektus katru gadu, tādējādi ievērojami stiprinot to kapacitāti, jaunu zināšanu radīšanu un zināšanu pārnesi izmantošanai praktiskos nolūkos, kā arī nodrošinot grantu finansēšanas nepārtrauktību. Pašreiz LZP granti ir vienīgais valsts budžeta finansējums šādu pētījumu veikšanai, kurā zinātnieki paši definē pētījumu. Granta piešķiršanas galvenais kritērijs ir projekta zinātniskā kvalitāte.

2018. gadā paredzēts izsludināt arī otru fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 8,1 miljonu eiro apmērā.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss pirmo reizi norisinās atbilstoši 2017. gada nogalē valdībā apstiprinātajai jaunajai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtībai.

Prezentācija par izvērtēšanas rezultātiem pieejama LZP mājaslapā.