Publicēts 29 augusts 2018

fancycrave 174017 unsplashLatvijas Zinātnes padomes izsludinātajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu otrajā konkursā tika pieteikti 328 projekti par kopējo summu 63 591 030 eiro. Projektus iesniegušas 34 zinātniskās institūcijas, iesaistot 2607 zinātniskos darbiniekus, tostarp 977 studējošos.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs. Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiek ieguldīts tik liels finansējuma apjoms – nākamajos trīs gados paredzēts finansēt projektus kopumā par 27,5 miljoniem eiro.

Projekti pieteikti sešās zinātnes nozaru grupās un deviņos prioritārajos zinātnes virzienos. Gandrīz divas trešdaļas jeb 211 ir starpnozaru projekts. Visvairāk iesniegto projektu ir dabaszinātņu nozares grupā un inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātņu nozaru grupā – katrā 83, tālāk seko medicīna un veselības zinātnes ar 55 projektiem, sociālās zinātnes – 42, humanitārās un mākslas zinātnes – 38 lauksaimniecības, meža un veterināro zinātnes ar 27 projektiem. Visvairāk projekti iesniegti fizikas un astronomijas zinātnes nozarē - 35, savukārt kā papildu nozare visbiežāk norādīta bioloģija – 29 projektiem. Zinātnieki savu projektu tēmas visvairāk orientē uz pirmo prioritāro virzienu “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”. Plašāka informācija par pieteiktajiem projektiem pieejama šeit.

Konkursā varēja piedalīties tās zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu īstenošanas termiņš ir divi gadi. Patlaban norit projektu izvērtēšana, lai noteiktu labākos projektus, kuri saņems finansējumu. Kopējas pieejamais finansējums otrajā konkursā ir 8 539 000 eiro.

2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ir ieviestas vairākas iniciatīvas – obligāta studējošo un doktora grāda pretendentu iesaiste, pētniecības un studiju vides sasaiste, kā arī zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšana. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss norisinās atbilstoši 2017. gada nogalē valdībā apstiprinātajai jaunajai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtībai.

2018. gada pirmajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika atbalstīts finansēt 61 projektu. Informācija par konkursa rezultātiem pieejama šeit.