Publicēts 30 augusts 2018

Rigas Francu licejs1Mērķtiecīgi plānojot investīcijas gan valsts, gan pašvaldību izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai, īpaši gatavojoties jaunā mācību satura ieviešanai, Izglītības un zinātnes ministrija no ES struktūrfondu līdzekļiem nodrošinājusi 282 milj. eiro lielu finansējumu skolu infrastruktūras modernizācijas projektu īstenošanai visos izglītības posmos – no sākumskolas līdz koledžām un augstskolām. 

Rīgas Franču licejs un Ikšķiles vidusskola skolēnus un pedagogus jauno mācību gadu sagaidīs jaunās telpās. Franču liceja ēkas atjaunošanas kopējās izmaksas ir gandrīz 8,8 milj. eiro, no kuriem 6 milj. eiro ir Eiropas Savienības fondu finansējums. Atjaunotajā liceja ēkā Kr.Valdemāra ielā 48 turpmāk mācīsies 7.-12.klašu skolēni, tāpēc licejā mācību procesu būs iespējams organizēt vienā maiņā. Savukārt Ikšķiles vidusskolas īstenotā projekta izmaksas ir 3,3 milj.eiro, no kuriem 2,4 milj. eiro ir ERAF finansējums. Jaunā piebūve palielina vidusskolas ietilpību ar 16 jaunām un moderni aprīkotām klašu telpām.

“Ministrija ir nodrošinājusi milzīga apjoma investīcijas pašvaldībām, lai visā Latvijā vairāk nekā 100 skolās atjaunotu, būvētu un veidotu modernu, skolēniem un skolotājiem ērtu skolu vidi. Aktīva jaunu skolas ēku būvniecība notiek Ādažos un Siguldā, arī daudzas citas skolas Rīgā un Latvijā piedzīvo patīkamas pārmaiņas. Tā ir daļa no mūsdienīgas skolu tīkla attīstības programmas. Tās ir iespējas, kas skolēniem un jauniešiem ļauj mācīties mūsdienīgā un ērtā vidē, ar modernām tehnoloģijām un mācību kabinetiem, drošu un plašu sporta un fizisko aktivitāšu klāstu. Īpaši svarīgi tas ir vidusskolā, lai nodrošinātu jauniešiem izvēles iespējas specializēties padziļinātai mācību priekšmetu apguvei,” uzsver izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Vispārējā izglītība

Vispārizglītojošo skolu infrastruktūras modernizācijai ministrijai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) izdevies piesaistīt gandrīz 143 milj. eiro, paredzot modernizēt 100 - 115 vispārējās izglītības iestādes un uzlabot mācību vidi aptuveni 50 000 skolēniem. Šobrīd pašvaldības ir noslēgušas 33 vienošanās par projektu īstenošanu, kuros tiks ieguldīts 91 milj. eiro ERAF finansējuma, kā arī pašvaldību līdzfinansējums. Projektu īstenošanas rezultātā vispārējās izglītības iestādēs tiks rādīta moderna, ergonomiska un higiēnas prasībām atbilstoša mācību vide, kas papildināta ar mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) aprīkojumu.

Jau šobrīd ir pabeigtas un nodotas ekspluatācijā vairākas ar ERAF atbalstu modernizētas vispārējās izglītības iestādes - izbūvēta jauna Salaspils 1. vidusskolas ēka, modernizēta Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija. Lai nodrošinātu jauniešu pilnvērtīgu attīstību izglītības ieguves laikā, modernizēti skolu sporta laukumi (Ogres 1.vidusskola, Gulbenes valsts ģimnāzija, Krāslavas Valsts ģimnāzija), kā arī izbūvētas un labiekārtotas vispārējo izglītības iestāžu dienesta viesnīcas Ludzā, Gulbenē, Cēsīs, kas ir īpaši nozīmīgs priekšnoteikums izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā.

Profesionālā izglītība

Arī profesionālās izglītības jomā 2018./2019. mācību gads būs spraigs - tiks celtas jaunbūves, rekonstruētas jau esošās profesionālās izglītības iestāžu telpas, kā arī labiekārtota pieguļošā teritorija un iegādāts jauns mācību aprīkojums. Kopējais pieejamais finansējums šo pasākumu īstenošanai ir 104,2 milj.eiro, ko veido 88,6 milj.eiro ir ERAF finansējums un 15,6 milj. eiro - valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums
Īstenojot projektus, pilnībā tiks modernizēti 60 - 80% profesionālo izglītības iestāžu. Šobrīd būvdarbi norit deviņās profesionālās izglītības iestādēs, papildus tam šogad būvdarbus plānots uzsākt vēl 18 profesionālās izglītības iestāžu objektos. Līdz 2018. gada beigām plānots pabeigt Rēzeknes tehnikuma multifunkcionālās zāles būvniecību, Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūvi, Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Preiļu filiāles dienesta viesnīcas pārbūvi.

Augstākā izglītība

ERAF finansētie infrastruktūras un aprīkojumu modernizācijas projekti rit arī Latvijas augstskolās un koledžās, īpaši tajās, kas nodrošina STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu īstenošanu. Augstskolu un koledžu STEM programmu infrastruktūras modernizāciju projektos tiek investēti 50 milj. eiro ES fondu līdzekļu.

Lielākie un vērienīgākie darbi rit Latvijas Universitātē, kas īsteno projektus vairāk nekā 12 milj. eiro apmērā. Koncentrējot augstskolas resursus un STEM studiju virzienus LU Akadēmiskajā centrā Torņakalnā, universitāte kļūs par vienu no vadošajām universitātēm Baltijas reģionā. Savukārt otra lielākā augstskola - Rīgas Tehniskā universitāte īsteno infrastruktūras modernizācijas projektu 11 milj. eiro apmērā ar mērķi koncentrēt visu tehnoloģiju studiju programmas un aprīkojumu.

Modernizētā infrastruktūra veicinās papildu studentu piesaisti STEM studiju programmās, nodrošinās Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu, kā arī veicinās augstākās izglītības eksporta spēju un ārvalstu studentu piesaisti.

Infrastruktūras investīciju projektu ieviešana ir ļoti būtiska gan izglītības nozares, gan Latvijas tautsaimniecības attīstībai. Skaista un ērta vide, kā arī šodienas izglītības prasībām aprīkoti mācību kabineti un laboratorijas ir pamats daudziem izglītības sistēmas reformas aspektiem – skolu tīkla sakārtošanai, mācību kvalitātes un jauna mācību satura ieviešanai, jauniešu interesei par profesionālo un augstāko izglītību, īpaši STEM jomās. IZM uzsver, ka ir ļoti svarīgi piesaistītos ES struktūrfondu līdzekļus izmantot lietderīgi un vislielāko uzmanību pievērst paveikto darbu kvalitātei. Tāpēc ministrija jaunajā mācību gadā pastiprinātu uzmanību vērsīs uz pašvaldību un izglītības iestāžu īstenoto projektu ieguldījumu un to atbilstību kopīgi izvirzītajiem mērķiem par modernu, kvalitatīvu un pieejamu izglītību.

Pielikumā: Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras projekti: paveiktais līdz 2018.gada augustam (.docx)