Publicēts 31 augusts 2018

GENE2018. gada 12. septembrī Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijā notiks seminārs “Globālā izglītība vispārējās izglītības saturā”. Seminārā aicināti piedalīties vispārējo izglītības iestāžu pārstāvji un citi interesenti, reģistrēties lūgums līdz 11. septembrim tiešsaistes anketā: https://ej.uz/f4q5.

Seminārs plānots, lai aktualizētu globālās izglītības jautājumus vispārējās izglītības kontekstā, īpaši saistībā ar šobrīd īstenoto vispārējās izglītības satura reformu. Seminārā interesenti arī uzzinās par iespēju vispārējās izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā iesaistīties projektu īstenošanā globālās izglītības jomā.

Latvija jau 2017. gadā tika uzaicināta piedalīties Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmā (Global Education Increase and Innovation Programme). Programmas mērķis ir veicināt plašāku globālās izglītības un programmas “Izglītības un izpratnes veicināšana attīstības jomā” jeb DEAR atpazīstamību un kvalitāti Eiropas valstīs. Atbalsts tiek sniegts ārlietu un izglītības ministriju un to aģentūru resursu un kapacitātes palielināšanai un cita veida aktivitātēm tajās valstīs, kurās nepieciešams šāds fokusēts atbalsts globālajai izglītībai.

2018. gada 14. augustā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā”. Līdz ar ziņojuma apstiprināšanu ir dota atļauja Latvijai īstenot Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE īstenoto programmu. Tās mērķis Latvijā ir veicināt pilsonisko atbildību, izpratni par globālajiem procesiem un aktīvu līdzdarbošanos taisnīgas, iekļaujošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā. Finanšu instrumenta kopējais finansējums ir 132 550 eiro, no kuriem 76 000 eiro ir GENE piešķirtais līdzfinansējums un 56 550 eiro - valsts līdzfinansējums.

Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas īstenošanas laikā Latvijā tiks izstrādāti inovatīvi un integrēti mācību materiāli skolēniem un pedagogiem, sekmējot sabiedrības izpratni par attīstības procesiem pasaulē un sasaisti ar Latvijā notiekošo. Programmas ietvaros tiks īstenoti arī pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada septembrī, vienam projektam kopējais pieejamais finansējums ir 5000 – 20000 eiro apmērā. 

Latvijā finanšu instrumenta īstenošana ir īpaši svarīga, jo šobrīd valstī tiek realizēta nozīmīga mācību satura reforma, kuras mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Finanšu instruments sniegs nozīmīgu atbalstu mācību satura reformas procesā, jo sociālā kompetence un ar to saistītā solidaritāte, vienlīdzība, iekļaušana un sadarbība ir vienas no nozīmīgām jaunajā mācību saturā ietvertajām vērtībām.

Programmu Latvijā īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Globālās izglītības tīklu Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Semināra programma.

globalaisAnsamblis