Publicēts 04 septembris 2018

freddie marriage 264214 unsplashNozares ministrija turpmāk varēs ne tikai veidot, bet arī īstenot un finansēt savu valsts pētījumu programmu kā valsts pasūtījumu zinātnisko pētījumu ietvaros, ievērojot savas nozares prioritātes. Lai noteiktu valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un programmai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas šodien, 2018.gada 4.septembrī, atbalstīts valdībā.

Līdz šim valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām. Tādējādi tiek veicināts valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā ekonomikas, izglītības, kultūras vai citā valstij prioritārā nozarē, sekmējot jaunu zināšanu un prasmju attīstību, kā arī cilvēkresursu piesaisti nozarei.

Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus noteiks attiecīgās nozares ministrija, izveidojot programmas stratēģisko padomi un konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizēs un īstenos Latvijas Zinātnes padome, bet Studiju un zinātnes administrācija slēgs projekta līgumus, administrēs un kontrolēs projektam piešķirtā finansējuma izlietojumu. Tādējādi nozaru ministrijas tiks atslogotas no sev neraksturīgu funkciju veikšanas un nodrošināta vienota pieeja projektu konkursu un valsts pētījumu programmas īstenošanā.

Valsts pētījumu programmu īsteno projektu veidā, projektus atlasa atklātā projektu pieteikumu konkursā, izvērtējot tos atbilstoši administratīvajiem, zinātniskās kvalitātes un, ja nepieciešams, arī specifiskajiem nozares kritērijiem. Projektu atlasi var veikt vairākās projektu pieteikumu atlases kārtās.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Veicot grozījumus Zinātniskās darbības likumā un izstrādājot jaunus Ministru kabineta noteikumus par valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtību, valsts īsteno Latvijas Nacionālajā attīstības plānā noteiktos uzdevumus par Latvijas zinātnes lomu tautsaimniecības izaugsmes kontekstā, kā arī sekmē Viedās specializācijas stratēģijā noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu, izaugsmes prioritāšu un specializācijas jomu attīstību.

Ar valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” var iepazīties MK mājaslapā.