Publicēts 12 septembris 2018

LidoJau šā gada septembrī Izglītības un zinātnes ministrija uzsāks īstenot valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”. Programmas īstenošanai tiks piesaistītas spēcīgākās zinātnieku grupas, kurās sadarbosies sociālo, humanitāro, mākslas, kā arī saistīto zinātnes nozaru zinātnieki. Programmas pētniecības projektu īstenošanai paredzēts vairāk nekā 3 milj.eiro liels valsts budžeta finansējums.

Valdība šodien, 2018. gada 11. septembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto valsts pētījumu programmu, dodot zaļo gaismu projektu konkursa izsludināšanai.

Programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” ministrija izstrādāja sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi. Padomē darbojas pastāvīgais neatkarīgais eksperts – Vaira Vīķe-Freiberga un pārstāvji no Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas un NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra. Izstrādājot programmu, ministrija konsultējās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvjiem.

Programma ir paredzēta kā starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, nosakot uzdevumus zināšanu bāzes attīstībai, lai risinātu valsts un sabiedrības ilgtspējīgas attīstības jautājumus – pilsoniska un iekļaujoša sabiedrība; etnisko un sociālo grupu loma Latvijas kultūras vēsturē; ģeopolitiskās un starptautiskās norises kā starptautisks konteksts valsts attīstībai; Latvijas izaicinājumi demogrāfijā un migrācijā un citus.

Programmas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs par Latvijas sabiedrības saliedētībai un iekļaujošai izaugsmei svarīgiem jautājumiem, kā arī globālajām norisēm un kontekstu, kas ietekmē Latvijas attīstību. Rezultātā ir svarīgi definēt rīcības modeļus izglītotas un atbildīgas pilsoniskās sabiedrības nostiprināšanai, tādējādi sekmējot ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības un valsts attīstību.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz šim valsts pētījumu programmas finansēja tikai IZM, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām. Lai noteiktu valsts pētījumu programmu projektu pieteikšanas, ekspertīzes, īstenošanas, finansēšanas un programmai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontroles kārtību, IZM izstrādāja jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu, kas 2018.gada 4.septembrī tika apstiprināts valdībā.

Ar 11.septembrī valdībā apstiprināto MK rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai”” var iepazīties MK mājaslapā.

Foto: Mārtiņš Krastiņš